Yeni Bir Siyaset Felsefenin Peşinde - Nicolas Tenzer - 9789759951825 - Kitap | siyerkitap.com
Yeni Bir Siyaset Felsefenin Peşinde

Bu ça­lış­ma­da ya­zar ye­ni bir si­ya­set fel­se­fe­si­nin fark­lı gö­rü­nüm­le­ri­ni keş­fe çı­kı­yor. De­mok­ra­si, sa­nat, ah­lâk, etik, de­ğer­ler ve da­ha bir­çok fark­lı kav­ram, ol­gu ve alan bu yol­cu­luk sı­ra­sın­da de­rin­le­me­si­ne ir­de­le­ni­yor. Fel­se­fe, ar­tık, ger­çek­ler­le yüz yü­ze gel­me­li­dir; ta­ri­he kay­dol­ma­yı ka­bul et­me­li ve ken­di ger­çek­li­ği doğ­rul­tu­sun­da ce­vap­lar sun­ma­lı­dır. So­mut mey­dan oku­ma­la­rı, Aris­to, Loc­ke ve Kantın za­ma­nın­da ol­du­ğu ka­dar apaçık ol­ma­sa da­ * 1961 do­ğum­lu Ni­co­las Ten­zer, Ins­ti­tut dEtu­des Po­li­ti­qu­es de Pa­risden me­zun ol­muş­tur ve ta­rih ala­nın­da li­sans de­re­ce­si­ne sa­hip­tir. Ka­mu­da üst­len­di­ği ida­rî gö­rev­ler­le bir­lik­te 15 yıl bo­yun­ca Ins­ti­tut dEtu­des Po­li­ti­qu­es de Pa­risde ders ver­miş ve mi­sa­fir öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak Fran­sada ve yurt­dı­şın­da bu­lun­muş­tur. 1992den be­ri ken­di kur­du­ğu Le Ban­qu­et der­gi­si­ni yö­net­mek­te ve Cen­tre détu­de et de réfle­xi­on [Ça­lış­ma ve Dü­şün­ce Mer­ke­zi] ad­lı ku­ru­lu­şun baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­mek­te­dir. Ken­di­si­nin ya­yın­lan­mış 17 ese­ri var­dır.

Devamı

Format Kitap
Barkod 9789759951825
Yayın Tarihi 2009-10-01
Yayın Dili Türkçe
Orjinal Adı Yeni Bir Siyaset Felsefenin Peşinde
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 213
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 135 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Nicolas Tenzer
Çevirmen   : Ertuğrul Cenk Gürcan
Ürün Tükendi.

12.60

Liste Fiyatı : 18.00

Kazancınız : 5.40

Stokta yok