Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Hz. Peygamber'i Doğru Anlamak; Asr-ı Saadet Dünyası 20
Yüce Allah'ın mesajının geldiği dönemden bugüne asırlar geçmiştir. Bu uzun sürede İslâm doğduğu coğrafyanın dışında geniş bölgelere hâkim olmuş ve dünyanın mensubu en fazla olan iki dininden biri olmuştur. Bu geniş coğrafyada ve uzun dönemde vahyi, onun etrafında oluşan sünneti ve kültürü doğru anlamak önem arz eder. Elbette Hz. Peygamber'i (sas) doğru anlamak, onun getirdiği mesajı doğru anlamaya imkân verecektir. Öte yandan tarih boyunca insanoğlunun zihin dünyasında oluşan tortuları temizlemek için de Al
19.5 TRL 30 TRL
Dil ve Kur'ân merkezli çalışmalar, İslam kültür mirasının ana omurgasını oluşturmaktadır. Belâgat çalışmaları, dil ve Kur'ân merkezli çalışmalar içerisinde en çok rağbet gören çalışmalardır. Belâgat ile ilgilenen bilginler, tarihsel süreçte geniş bir literatür oluşturmuştur. Abdulkâhir el-Curcânî'nin Delâilu'l-İ'câz ve Esrâru'l-Belâğa eserleri, Ebû Ya'kûb es-Sekkâkî'nin Miftâhu'l-'Ulûm eseri, el-Hatîb el-Kazvînî'nin et-Telhîs ve el-İzâh eserleri, Sa'dud'ddîn et-Teftâzânî'nin el-Mutavvel ve el-Muhtasar eserl
70 TRL
Kur'ân-ı Kerîm'e göre Hz. Muhammed (as.), manen aydınlatıcı bir ışıktır, âlemlere rahmettir, hidayet rehberidir, şefkatlidir, merhametlidir, en güzel ahlâkın sahibidir, mü'minler için en güzel örnektir. Allah Resûlü (s.a.s), yaşayan Kur'an'dır; âyetleri okuyan, kitabı, hikmeti öğretendir; insanları inançta, ibadette, ahlâkta, toplum hayatında doğruya yönelten hatalardan, yanlışlardan sakındıran, kötülüklerden arındırandır. Kur'an'ı en doğru anlama, İslâm'ı en güzel algılama, özümseme, içselleştirme ve davra
54 TRL
 %  35
Bir Müslüman Nasıl Bakmalı?  (20 Kitap) Kutulu
1. Bir Müslüman Demokrasi'ye Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay 2. Bir Müslüman Irkçılık ve Milliyetçilik'e Nasıl Bakmalı? Bekir Biçer 3. Bir Müslüman Gelenek ve Muhafazakarlık'a Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay, Mahmut Hakkı Akın 4. Bir Müslüman Batı Medeniyeti'ne Nasıl Bakmalı? Mahmut Hakkı Akın 5. Bir Müslüman Evrim ve Sosyal Darwinizm'e Nasıl Bakmalı? Atila Doğan 6. Bir Müslüman Kader ve İnsanın Özgürlüğü'ne Nasıl Bakmalı? Cemalettin Erdemci 7. Bir Müslüman Ekonomi ve Faiz'e Nasıl Bakmalı? Necmed
253.5 TRL 390 TRL
 %  40
Sünnet Müdafaası - İki Cilt
Günümüzde bir takım insanlar, Size düşen Kur'an'a sarılmaktır, onun haram dediğini haram saydığınızda kurtuluşa erersiniz! diyerek inanan insanları sadece bir kaynağa yöneltmekte, bilerek Allah'ın Resulü ve hadisi devreden çıkartmaya çalışmaktadır. Tam bir müsteşrik kafasıyla hareket eden bu yerli Oryantalist İşbirlikçilerinin asıl amaçları, sadece sünneti devreden çıkartmak değil koskoca hadis deryasını da bir çırpıda yok saymak ve dolayısıyla onları rivayet eden eşsiz Sahabeyi de neredeyse Yalan hadis riv
45 TRL 75 TRL
 %  40
Biz Müslüman Mıyız?
Şu yanlış kavramlar ve garip düşünceler akıllara nereden geldi acaba?: - Dinin sosyal hayatla ne alâkası olabilir?! - Dinin bir ekonomik sistemi olamaz! - Din; ferdin toplum ve devletle ilişkilerine dair ne getirebilir ki?! - Dinin hayat olgusu ve günlük yaşamda ne gibi bir rolü olabilir; örfler bakımından, giyim kuşam cihetinden hele hele kadın kıyafeti ile dinin ne alâkası var? Böyle düşünenlere göre dinin; sanat, basın-yayın, sinema ve televizyon gibi konularda da asla sözü ve yeri yoktur. Biz, bu s
13.2 TRL 22 TRL
 %  40
İslam Hukukunda Savaşın Etkileri
İslam Hukukunda Savaşın Etkileri Kitap Açıklaması Elinizdeki bu eser, Vehbe Zuhaylî'nin İslâm Hukukunda Savaşın Etkileri - Karşılaştırmalı Bir Çalışma başlığı altında, doktora derecesini almak için hazırladığı, uluslararası İslâm mevzuatının bir yönünü gösteren araştırmasıdır. Kendi deyimi ile bu eser, İslâm'ın ortaya çıkışından bu yana, kamusal ve özel hayatın tüm yönleriyle ilgilendiğini herkesin bilmesi için hazırlanmış, Asaru'l Harb fi'l Fıkhi'l İslâmi adlı geniş kapsamlı çalışmasının giriş bölümünden
13.8 TRL 23 TRL
 %  40
Fetih Sure-i Celilesinin Tefsiri
Eski Diyanet İşleri Başkanımız, büyük âlim Ömer Nasuhi Bilmen'in; İstanbul'umuzun 500. Fetih yıl dönümünü tebrik ve Hakk Teâlâ Hazretlerine teşekkürlerini arz ve takdim maksadı ile yayınladığı bu eseri üç kısımdan oluşmaktadır: 1. Fetih Sure-i Celilesinin Türkçe tefsiri, 2. İslâmiyet'in yüksek mahiyeti ve yükselişi, 3. İstanbul kuşatmalarına, fethine ve Sultan Fatih'in hayatına dair bilgiler Birinci Kısımda, hakkında; Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ömer İbnu'l Hattab'ı Huzur-u Saadetine d
13.8 TRL 23 TRL
 %  40
Hüma Dergisi Sayı:1
Hüma Dergisi, farklı bölüm ve üniversitelerde eğitim gören hanım öğrencilerin, gibi birçok alanda kalemleriyle duruşlarını sergiledikleri iki aylık edebiyat ve fikir dergisidir.Modern dünya ile beraber karışan zihinlere İslâmî bakış açısını gençlik lisanıyla sunmak ve hayatın her alanına ışık tutacak fikirleri kaleme almak niyetiyle yayİslâmî ilimler, psikoloji, edebiyat, tarih, coğrafya, fizik ın hayatına başlamıştır.
5.4 TRL 9 TRL
Tükendi
 %  40
İstikbal İslamındır
Biz; insanların, Allah'a döneceğine, O'nun hayat nizamına uyacağına inanıyor ve yakînen biliyoruz ki İstikbal İslâm'ındır. Yine aynı şekilde kesin olarak inanıyoruz ki İslâm'ı, bütün eylem ve duygu alanlarıyla beşer hayatının nizamı olması esasından çıkarmak için sarf edilen ve edilecek olan bütün gayretler başarısızlıkla neticelenecektir. Hatta başarısızlık ve hüsran alametleri şimdiden belirmiştir. Çünkü hayattan uzaklaşma, ne bu dinde ne de başka hiçbir dinde yoktur. Anlaşılmıştır ki şaşaalı maddî medeni
7.2 TRL 12 TRL
Tükendi
 %  40
Tefsirli Kur'an Meali ( 3 Cilt Takım );Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bu meal birçok tefsir kaynağının ve bunlar arasında Celaleyn, Nesefi, Beyzavi, Razi, Hazin, Zemahşeri gibi pek çok ünlü klasik tefsircinin açıklamalarını da içine alan, ayetlerin nüzul sebeplerini bildiren, ayrıca sahih hadislerle ayetlere açıklık getirmekte olup aslında özet bir tefsirdir. Diğer Türkçe Kur'an meallerine kaynaklık eden Hasan Basri Çantay'ın bu meal şaheserleri yeni bir süzen ve şekilde hazırlanmış ve eserin dili, imlası yenilenmiştir.
150 TRL 250 TRL
Tükendi
 %  40
Delilleri İle Müslüman Kadının Fıkıh Kitabı
Müslüman kadının; namaz, oruç, zekât, hac, umre gibi ibadetlerinde kendisini ilgilendiren hükümlerin yanı sıra evlilik, boşanma, nafakalar, cenaze, hadler, yiyeceklerde helal ve haramı belirleyen prensipler gibi muamelâtla ilgili bahislerde kadının durumunu açıklayan bu eser; sadece bir ilmihal kitabı olmayıp Müslüman genç kız ve kadının her yönünü, çağımızın gereklerini ve problemlerini de göz önünde tutarak ele alan bir fıkıh kitabıdır. Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu yazar İbrahim Muhammed
16.5 TRL 27.5 TRL
Tükendi
 %  40
Kırk Hadis
Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin... ve Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen kimseyi Allah Teâlâ fakihler ve âlimler topluluğu arasında diriltir. Hadis-i Şeriflerine istinaden İslâm âlimleri bu müjdeye erebilmek için çeşitli konularda Kırk Hadisler derlemişlerdir. İmam Nevevi'nin bu geleneği devam ettiren elinizdeki eseri, en fazla yayınlanan ve üzerine şerhler yapılan bir eserdir. Bu kıymetli çalışmayı, Nureddin Yı
6 TRL 10 TRL
Tükendi
 %  40
Büyük İslam İlmihali
Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslâm dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması kendisi için bir borçtur. Din konusunda bilgi ise İlmihal (Herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Kişi, edindiği bilgilerle üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır. Elinizdeki bu eser, Fatih Dersiamlarından emekli Diyanet İşleri Reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, Büyük İslâm İlmihali adlı kıymetli çalışmasının sadeleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Merhum Ömer Nasuhi
30 TRL 50 TRL
Tükendi
 %  40
Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli
Ölümüyle beraber sevinç ve neşenin yok olduğu kimseye üzülmemek elde değildir. Şayet o kişi yaşasaydı, dini öğretir, insanlara Allah Teâlâ'nın yolunu gösterir, sünnetleri yayardı. Abdulğani Makdisi gibi güvenilir, dinine sımsıkı bağlı; marifet ve ezberinin kuvvetli olması hususlarında zamanında bir benzeri olmayan; mütevazı, cömert, müsamahakâr, aklıselim sahibi, çok ibadet eden ve her an nefsi ile mücadele eden bir zât tarafından, cehennemin mahiyeti ve hesap günü hakkında kaleme alınan bu eser, haci
8.4 TRL 14 TRL
 %  35
Kur'an'da İnsan
Kur'ân-ı Kerîm, dile getirdiği ölümsüz gerçeklerin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için bunları çoğunlukla dikkat çekici örneklerle ve benzetmelerle sunmaktadır. Çünkü istenilen gizli ince manaları ortaya çıkarmada ve hakikatlerin üzerinden örtüleri kaldırmada örnek vermenin çok önemli bir yeri vardır. Kur'ân, verdiği örnekler ve yaptığı benzetmelerle vermek istediği mesajın doğruluğuna kişileri ikna etmekte; rağbet edilecek şeylerin güzelliklerini zikrederek teşvikte bulunmakta, kaçınılacak şe
35.75 TRL 55 TRL
 %  35
Çevre Bilinci
Ağaçlar ve çiçekler de kendi lisanlarıyla Allah'ı zikrederler. Yeşil bir çevre, gözü dinlendirir, gönlü şenlendirir, dünyamızı güzelleştirir, iklimi olumlu yönde etkiler. Çevrenin yeşilden mahrumiyeti, bu güzelliklerin de kaybı anlamına gelir. Çevreyi koruma, bozulmasını önleme ve güzelleştirme çabasında ahlâkî-manevî boyut önem taşır. Bu sebeple biz bu özet çalışmada meselenin ahlâkî-manevî boyutuna dikkat çekerek çevre bilincinin gelişmesine bir katkı vermek istedik; İslâm'ın Kur'an ve hadis ile şekillene
13 TRL 20 TRL
 %  30
İslam'ın İstikbaline İnanmak
Ancak Müslümanlar olarak ölünüz sırrı ne çetin bir sırmış Rabbim, her yerde karşımıza çıkıyor. Hem kendimiz açısından hem de ehlimiz, evladımız açısından; İslam'ın istikbaline inanmak gerek. İmanı keyfiyetli yaşayan insanların adedinin çoğalacağına inanmak gerek. Bunun için de önce kendi öz müesseselerimize güvenmek gerek. Bu müesseselerdeki eksikliklerin mutlaka giderileceğine ve çileli bir mücadeleden sonra kemale çok yaklaşacağına inanmak gerek. İslam'ın istikbaline her geçen gün daha fazla inandıkça önü
17.5 TRL 25 TRL
 %  35
İbn Teymiyye'nin Siyaset Düşüncesi ve Cihat Doktrini
İbn Teymiyye, ya kendisine sıkı sıkıya bağlı, fikirlerini mutlak doğru kabul eden takipçileri tarafından yüceltilmiş ya da onun görüşlerine muhalif bazı çevrelerce acımasızca eleştirilmiş ve fikirleri değersiz sayılmıştır. Bu durum onun düşüncelerinin her yönüyle, objektif bir şekilde incelemeye tabi tutularak ortaya konulmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Günümüzde ortaya çıkan radikal selefî yapılar, hala İbn Teymiyye düşüncesi ve onun etkisinde kalmış düşünürlerin görüşlerine referansla dinî meşrui
29.25 TRL 45 TRL
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1