Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 29 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Mudârabe, taraflardan birinin sermayesini, diğerinin emeğini ortaya koyduğu kâr ortaklığı sözleşmesidir. Taraflar, bu sözleşmeyle ihtiyaçlarını giderme, sermayelerini muhafaza etme ya da kâr sağlamayı amaçlayabilmektedir. Mudârabenin temel gayesini ve varlık felsefesini oluşturan şey kârdır. Nitekim kâr düşüncesi ve beklentisi olmasa insanlar bu sözleşmeyi tercih etmezler. Çalışmanın teorik kurgusu içinde, öncelikli olarak fıkıh kaynaklarında anlatılan mudârabenin hukukî mahiyeti ve sözleşme açısından otur
73.5 TRL 105 TRL
Tükendi
Faizsiz bankacılığın faizli bankalardan farkı nedir? Faize bulaşmadan bankacılık nasıl gerçekleşiyor? Kâr payının faizden farkı nedir? Faizsiz bankacılık sistemi nasıl işliyor ve nasıl işlemesi gerekiyor? Batılılar faizsiz bankacılığa nasıl bakıyorlar? 2001 Ekonomik Krizinin faizsiz bankacılık sektörüne etkileri neler olmuştur? Katılım bankaları yaşanabilecek ekonomik krizlere çözüm olabilir mi? Sektörün içinden gelen, uzman bir kalemin eseri olan Katılım Bankacılığı, bütün bu ve benzeri sor
52.5 TRL 75 TRL
Tükendi
Dünya tarihinin başat etkileşim unsurlarından kültürler arası ticaret, en basit takas biçimlerinden sömürge imparatorluklarına kadar çok farklı biçimlerde tezahür etmiştir. Curtin, bu serüveni, tarım devrimiyle tarih sahnesine çıkıp sanayi devrimine kadar varlıklarını sürdüren ve ticaret aracıları olmakla kalmayıp kültürler arası etkileşimin öncülüğünü de yapan ticaret diasporaları temelinde inceliyor. Bu topluluklar, Asur ticaret diasporalarından Maya medeniyetine, Yeni Culfa’daki Ermeni tüccarlardan İpek
73.44 TRL 108 TRL
Tükendi
BİRİNCİ BÖLÜM TARIMIN VE TOPRAK MÜLKİYETİ DÜZENİNİN EVRİMİ I. Bugünün Gelişmiş Liberal Kapitalist Toplumlarında Tarımın ve Toprak Mülkiyet Düzeninin Evrimi II. Osmanlılar'dan Günümüze Anadolu'da Toprak İnsan İlişkileri İKİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZDE TARIMDAN YERİNE GETİRİLMESİ BEKLENİLEN İŞLEVLER I. Tarımın Birinci İşlevi: İnsanların Besinsel Gereksinmelerini Sağlama II. Tarımın İkinci İşlevi: Endüstriyel Sektöre Hammadde Üretmek III. Tarımın Üçüncü İşlevi: Toplumun Sağlığını ve Ruhsal Dengesini Sağlama IV. Tarımın
50 TRL
Tükendi
BİRİNCİ BÖLÜM 1. BANKACILIKTA YABANCI SERMAYENİN TARİHÇESİ VE TEORİK ÇERÇEVESİ 1.1. Dünya'da Bankacılık Sektörünün Tarihçesi 1.2. Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Tarihçesi 1.3. Bankacılıkta Yabancı Sermayenin Teorik Çerçevesi 1.4. Bankacılıkta Yabancı Sermayenin Tarihçesi ve Yabancı Bankacılığın Örgütsel Formları İKİNCİ BÖLÜM 2. TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI 2.1. Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Genel Özellikleri 2.2. Bankacılık Sektörü Piyasa Payları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. TÜRKİYE-AB ÜLKELERİ KARŞILAŞT
24.5 TRL
Tükendi
BİRİNCİ BÖLÜM MALİYE TEORİSİ VE KAMU EKONOMİSİ 1. KAMU MALİYESİNE GİRİŞ 2. DEVLETİN PİYASAYA MÜDAHALESİNİN HAKLI GEREKÇELERİ: PİYASA AKSAKLIKLARI 3. DEVLET FAALİYETLERİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR İKİNCİ BÖLÜM KAMU HARCAMALARI 1. KAMU HARCAMALARININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 2. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI 3. KAMU HARCAMALARI HAKKINDA KLASİK VE MODERN MALİYE ANLAYIŞI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU GELİRLERİ 1. KAMU GELİRLERİNİN TANIMI VE NİTELİĞİ 2. VERGİ TEORİSİ 3. VERGİLEMENİN ETKİLERİ DÖRDÜNC
60 TRL
Tükendi
Dünya tarihinde insanlık yangın, deprem, sel, salgın hastalık gibi farklı tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Bu anlamda insanlığın karşı karşıya kaldığı en son felaket koronavirüs (Covid-19) olarak adlandırılan virüsün salgın halini almasıdır. Birey ve toplum sağlığı başta olmak üzere dünya genelinde hayatı bütünüyle etkisi altına alan bu salgın tüm insanlığı tehdit eden bir risk olarak gündemdeki yerini hala korumaktadır. Mart 2020’de DSÖ’nün Covid-19’u pandemi ilan etmesiyle birlikte koronavirüs sal
52 TRL 80 TRL
Tükendi
Saltanat veya demokrasi vesayetini aşmaya çalışan bu çalışma, mehcur bırakılan Kitab bütünlüğünün yeniden hayatlaştırılması ve ümmetin uygulamadaki yitiği olan ‘şûrâ bilinci’nin yeniden ihyası amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın Birinci Kısmı’nda ‘şûrâ’nın alanı ve sabite boyutu; teşviki ve bağlayıcılığı konusu; yüklediği sorumluluklar üzerinde durulmuştur. İkinci Kısım’da türevleriyle beraber ‘şûrâ’ ve ‘ulu’l-emr’ meselesi; ayrıca tarihî süreç içindeki şûrâ uygulamaları vahyi bildirimler çerçevesinde ele a
45.5 TRL 70 TRL
Tükendi
"İşte milyon dolarlık soru: Popülizmi gelecekte neler bekliyor? Popülist aktörler dünya çapındaki başarılarının keyfini sürmeye devam edecekler mi? Popülizmin farklı bağlamlarda ‘ana akımlaştırılmaya' devam etmesini bekleyebilir miyiz? Açıkça ifade etmek gerekirse, şayet koşullar bugünkü haliyle devam ederse, popülizmin belirleyici konumunu uzun dönemde sürdürme ihtimali yüksek. Popülizm için iyi zamanlar olduğu söylenebilir." Son yıllarda hakkında en çok konuşulan kavramların başında popülizm geliyor derse
70.8 TRL 88.5 TRL
Tükendi
Küresel iş birliği mimarisinde geçmişten bugüne uzanan hayal kırıklıkları, hem uluslararası camiada hem de literatürde geniş çapta kabul edilen bir gerçeklik hâlini almıştır. Bu ise dünyanın insaniyetçilik ve kalkınma iş birliğinde acilen yeni bir anlayışa kavuşmasını gerektirmektedir. Öte yandan hayata geçirilmiş birtakım iyi uygulamalar göz önüne alındığında, hâlen bir umut ışığı mevcuttur. Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarındaki sıra dışı katkısı ve insaniyetçilik odaklı iş birlikleri, bu küresel aray
52.5 TRL 75 TRL
Tükendi
Türkiye'de 90'lı yıllarla birlikte özel televizyon kanalları hayatımıza girdi ve televizyonlardaki dini yayıncılık anlayışı resmi ideolojiden sıyrılarak zaman içinde değişim geçirdi. Özellikle tematik kanalların kurulması ile birlikte daha önce yer verilmeyen ya da sınırlı bir şekilde yer verilen dini içerikli programlar televizyonlarda yer almaya başladı. Toplumun önemli bir ihtiyacını karşıladığı görülen bu programlarda yer alan vaizler öyle ilgi gördü ki program konuğu olmaktan sunuculuğa, tematik kanall
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
Kültürün yönetim üzerindeki etkisini bütünleyici bir yaklaşım içerisinde inceleyen bu çalışma; tarih, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, kültürel antropoloji, siyaset sosyolojisi ve yönetim gibi farklı disiplinler ve ilgili saha araştırmalarından istifade edilerek hazırlanmıştır. Bu yönüyle, Türk kültürünü biçimlendiren temel faktörleri anlama noktasında öncü bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın diğer bir özelliği, toplumsal kültürün kişilik üzerindeki yansımaları çerçevesinde Türk sosyal karakterinin
57.8 TRL 85 TRL
Tükendi
Zamanımızın sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik değişimlerine koşut olarak diplomasi alanında da önemli dönüşümler yaşanıyor. Devletlerin birbirleriyle ilişkilerinin sahası olarak anlaşılagelmiş diplomaside yeni aktörler, problem alanları ve araçlar ortaya çıkıyor. Devletlerin yanında artık çok-uluslu şirketler, uluslararası örgütler, ulus-aşırı sivil toplum örgütleri ve şiddet ağları gibi yeni aktörlerin etkilerini hissettirmesi, insani diplomasi, sağlık diplomasisi ve kamu diplomasisi gibi yeni alanla
70.04 TRL 103 TRL
Tükendi
Modern çağda iş hayatı, din ve hukuk en çarpıcı ifadelerini romanda buluyor. Balzac 180 yıl önce tipik MÜSİAD üyelerinin yükseliş ve düşüşlerini yazıyor; Kazancakis Hz. İsa'nın tarih üzerindeki etkisini Kilise bilginlerini kıskandıracak bir maharetle sergiliyor; Melville ile Tolstoy ise birey hakkı, kamu çıkarı ve hapis cezası gibi meseleleri hukuk filozoflarına parmak ısırtacak bir bilgelikle tartışıyorlar. Bu kitapta görüşleri incelenen yazarlar: Adalet Ağaoğlu, A. Midhat Efendi, Ali H. Neyzi, Balzac, Bra
54.4 TRL 80 TRL
Tükendi
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından "Kripto Para Birimleri" başlıklı bir çalıştay tertip edilmiştir. Bu çalıştaya farklı alanlardan akademisyenler katıldığı gibi kamu ve özel sektörün temsilcileri de katılmış ve programa katkı sağlamıştır. Çalıştayda sunulan bildiriler müzakere edildikten sonra yeniden gözden geçirilerek bu çalışma ortaya çıkmıştır.
16.25 TRL 25 TRL
Tükendi
İktisat araştırmalarında kurumların öneminin kabulü, anaakım iktisat anlayışından kopuşa işaret eder: Neoklasik okul genellikle bireysel tercihlere vurgu yaparken kurumsal iktisat, kurum ve kuralların incelemede esas alınmasını salık verir. Bernard Chavance bu kitapta kurumsal iktisat kuramlarının tarihini ve ana hatlarını anlaşılır bir biçimde resmediyor. Disiplinlerarası bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yapan, birbirine karşıt duruşları içinde barındırsa da ortak temalar etrafında birleşen bu kuramlar a
47.2 TRL 59 TRL
Tükendi
‘'Bana oltayı nasıl yapacağımı öğret!'' Bu atasözünü bizler yakın bir tarihe kadar tekrarlıyorduk. ‘'Bir insana bir balık verdiğinde onu ancak bir gün doyurmuş olursun. Fakat nasıl balık tutacağını öğretirsen hayatı boyunca doyurmuş olursun.'' Bu atasözü gösteriyor ki, tabii ve normal bir hayat yaşamak için yemeye ve içmeye ihtiyaç duyan kişiye öğretilen herhangi bir meslek, kendisine sağlanan en iyi imkandır. Fakat yaşadığımız bu çağ bu hikmetli sözün değiştirilmesine neden oldu. Hayata ayak uydurmak için
21.45 TRL 33 TRL
Tükendi
Roman, gerçeklerle dopdolu hakikatsiz hikâye. Din ve büyüden arınıp, Para'nın büyüsüne kapılan bir dünyanın trajik destanı. Hem de kâğıtparanın. (Torunum, bitcoin diye fısıldıyor, hikâyepara!) Kapitalizmin zirve çağında, romancılarımız iktisat bilmez, iktisatçılarımız roman okumaz. Bu kitap bir köprü: Goethe ile Marx'ı, Zola ile Keynes'i, A.Hamdi Tanpınar ile Weber'i buluşturuyor. Toplumbilim yaşlandı, merhaba romanbilim! Kitapta, eserleri farklı bir bakış açısıyla irdelenen romancılar şunlardır: Goethe,
53.04 TRL 78 TRL
Tükendi
Toplam 29 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1