Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 31 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Ahlak Sorunsalı; Batı Modernitesinin Ahlaki Eleştirisine Bir Katkı
Ahlak bireyin amel aracılığıyla kendini gerçekleştirmesini ifade eder. Bu yönüyle insanın özü ve onu diğer canlılardan ayıran temeldir ahlaklılık. Akıllılık da dâhil olmak üzere tüm insani vasıfların kendisinden neşet ettiği bir niteliktir. Ancak meseleye yüzeysel bakan modernler bunu reddederler, dünya hakkındaki zanlara zemin hazırlayan soyut akıl üzerinde ısrarcıdırlar. Bu ise görecelik başta olmak üzere ahlakla ilgili fikrî karmaşayı beraberinde getirir. Taha Abdurrahman'ın Ahlak Sorunsalı kitabına da y
26 TRL 40 TRL
 %  35
Çağdaş Türk Düşüncesi Üzerine
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan düşünce hayatımız, Batı düşüncesinin yeni ve bize özgü şekilde sahiplenilmesi, bilim ve terakki anlayışı, aydına yüklenen anlam, siyasal eğilimleri, sanata ve hayata bakışta yeni yaklaşımların arayışı anlamına gelmiştir. Tüm bunlarda yerleşik kavramlara ilişkin yenilenme anlayışı öne çıkmıştır. Düşünürler varoluşla, eylemle ve ahlakla farklı bir ilişki tarzı önermek istemiştir. Ahmet Çapku Çağdaş Türk Düşüncesi Üzerine adlı eserinde Tanzimat sonrasında öne çıkan düşünürlerin
19.5 TRL 30 TRL
 %  35
Eleştiri Ahlakı
Eleştirel düşünce, bir toplumun dinamizmini sağlayan, entelektüel hayatı çölleşmekten koruyan, yeni yorumların ve çözüm yollarının ortaya çıktığı bir ortam yaratır. Eleştirel düşünce siyasette çoğulculuğu, ekonomide verimliliği, toplumsal yaşamda birlikte yaşama ortamını, entelektüel felsefi anlamda yeni yorumları, dini anlamda içtihat geleneğinin canlanmasına katkıda bulunur. Aliya İzzetbegoviç'in Ben olsam, Müslüman Doğu'daki bütün mekteplere eleştirel düşünce dersleri koyardım. Batı'nın aksine Doğu bu
26 TRL 40 TRL
 %  35
Kriz Yazıları
Kriz kendi içinde çözümü barındırır. Yabancılaşmayı beraberinde taşıyan her olay, olgu ve durum krizin habercisidirler. Kendi otantik doğasının dışına yönelik her hamle yabancılaşmayı ve beraberinde krizi tetikler. Mevcut kültürler ideolojik bir yapıya büründüğü andan itibaren krizin varlığına delil olurlar. İdeoloji, süreklileşen bir çatışmayı beraberinde taşır. Bu yüzden ideolojinin olumlu yanından çok olumsuz boyutu daha çok gündeme taşınmalıdır. Türkiye'de ideolojik, siyasi ve sosyolojik krizin nedeni
19.5 TRL 30 TRL
 %  35
Devlet
Devlet, dünya düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Eflatun (Platon)´un dialoglarla oluşturduğu eseridir. Eflatun yaşadığı dönemin sorunları üzerine duran ve bunları aşmak için çözüm yolları üreten bir düşünür-filozof olarak bilinir. Devlet´te yaşanılan dönemin toplumsal ve siyasal yapısı ile bilgi, ahlak, eğitim ve benzeri temel konular tartışılır ve en doğru davranışın nasıl olması gerektiğine dair düşünceler dile getirilir. Devlert, yüzyıllar boyunca hem batı hem doğu düşüncesini etkilemiş e
34.45 TRL 53 TRL
 %  35
Kürt Sorununda İslamcılar
ARKA KAPAK YAZISI: Türkiye Müslümanlarının sorunları hafızası ile ilgili bir çalışma yapılacak olsa ilk sırada hangi başlıklar yer alır? Tevhidi uyanışın istendik seviyelere gelememesi, ümmetçilik, siyasallaşma sorunları, halka inme meselesi, İslamcılık etrafındaki bitmek bilmeyen tartışmalar, mezhepçilik, tasavvufi konular, cemaatler zemininde oluşan tartışmalar, halka yönelik dönüştücü eksen zayıflığı, geleneğe bakış, sekülerleşme, eksen kaymaları ulusçuluk savrulmaları ve tabii ki Kürt sorunu. Kürt sorun
32.5 TRL 50 TRL
 %  30
Dinler Tarihi; Tarih, İnanç ve İbadet
Kadim Mezopotamya inançlarıyla Yaşayan Dünya Dinlerini konu alan bu çalışma, inceleme konusu yaptığı dinsel gelenekleri mensuplarının yaşamlarında yansımasını buldukları gibi okuyucuya tanıtmaya gayret etmektedir. Bu yapılırken dinlerin kökeni ve dinlerdeki hakikat sorunu gibi konularla ilgili dinlerin iddialarının yanı sıra Tanrı, Mutlak Varlık, peygamber vb. konulardaki tartışmalı yaklaşımlar değerlendirme dışında tutulmuştur. İçeriden bir bakış açısıyla dinleri oldukları gibi ortaya koymaya çalışan bu e
28 TRL 40 TRL
 %  35
İslam Düşüncesinde Farklı  Okumalar
İslam düşüncesi uzun tarihsel geçmişinde, belirli etkileri olan kriz dönemleri yaşamıştır. Yunan düşüncesinin İslam dünyasına girişi ve bu düşünceye karşı yapılan savunma, İslam dünyasının karşılaştığı ilk krize başarılı bir şekilde karşılık vermesiyle sonuçlandı. Bu meydan okumanın en büyük zihni kuşkusuz Gazali'dir. İslam düşüncesinin içine düştüğü diğer büyük krizler Haçlı Seferleri, Moğol saldırıları ve Modernizm döneminde oluşan krizlerdir. Kuşkusuz Modern dönemdeki saldırı, ekonomik, entelektüel ve as
16.25 TRL 25 TRL
 %  35
Zaman Dışı Konuşmalar
Belirli aralıklarla bir araya gelerek sürdürülen diyaloğun ürünü olan elinizdeki kitap, kavramları, tarihsel gelişmeleri, aktüel tartışmaları kendine has bir akıl yürütmeyle teorik düzeyde ele alıyor. Bunlar arasında, Ahlak, İslâm Ahlakı, Hicret, Hac, Medine Vesikası, Mezhepler, Medeniyet, Siyaset, Sanat, Estetik, Müzik, Sevgi ve Aşk var. Bu kavramlardan hareketle güncel durumun bir haritası çıkarılıyor. Kitabın iddiası, modernliğin, sömürgeciliğin, postmodernliğin ve neoliberal rasyonalitenin kavramları y
22.1 TRL 34 TRL
 %  35
Daimi Barış Teorisi; Immanuel Kant`ın Siyaset Felsefesi
Kant, tüm felsefe tarihinin üç mühim sorusu üzerine odaklıdır. Ne bilebilirim? Ne yapmalıyım? Neyi umabilirim? Bu nedenle bilgiyi, varlığı ve değeri anlama çabasında ihtilal nitelikli cevaplar üretmeye gayret etti. İnsanın özgürlüğünü devletin temel ilkesi olarak inşa etmeyi rasyonel bir zorunluluk olarak gören Kant, refah ve güçte eşitsizliklerin, tüm insanların doğuştan sahip oldukları eşitliklerle nasıl uyumlu kabul edilebileceğini sorguladı. Fakat felsefecilerin pek çoğuna göre siyaset, Kant'ın düşünces
9.1 TRL 14 TRL
 %  35
Arka Kapak Yazısı. Hac birokuldur... Hac bir eğitim kampı, terbiye sistemidir... Kalıcı kardeşliklerin, köklü dostlukların adresi Kâbe'dir. Kişilik eğitimi, kimlik inşası, ümmet bilinci burada tamamlanır... Hacca gitmek başlamaktır; bitirmek değil... Allah'a sözvermektir... Allah'tan söz almak değil... Hacı unvanını almış olabiliriz, gerçekten umduklarımızanail olabildik mi?.. Hacı kalabilecek miyiz?... Ve hacıolarak ölebilecek miyiz?.. Hacdan geriye kalan nedir? Tatlı bir hatıra mı; yoksa hayatın y
6.5 TRL 10 TRL
 %  35
İnsanı-ı Kamil
İnsanın vücudu mübarektir insaniyet canında Giydin güzel elbiseler insanlığın işareti değil Eğer insanlık göz ağız ve kulakta ise Duvardaki resim ile insanın farkı ne? Kendi kendimize her zaman insanlıktan ve insan olmaktan bahsederiz. Hatta bu konuda bir darb- ı mesel vardır: Molla olmak ne kolay, insan olmak ne zor diye. Eğer insan olmak sadece vücut ile olsaydı herkes bu dünyaya anasından doğarken insan olarak gelmektedir. Oysa insan olabilmek için,bundan başka bir sürü vasıflar ve ahlak gerekmekt
22.75 TRL 35 TRL
 %  35
Bilimin Öteki Yüzü
Bilim dünyasına asırlardır hakim olan pozitivist anlayışın ciddi bir eleştiriye maruz kaldığı zamanlardayız. Modern bilim, gerek felsefesi, gerekse metodolojisi itibariyle eleştirel analizlerin de konusu. Bu eseri emsallerinden farklı kılan da, modern bilimin salt felsefî veya entellektüel bir eleştirisi olmayışı. Basitçe ifade edilecek olursa, eseri kaleme alanlar bilime pozitivist/maddeci gözlüklerle bakmamamızı öneriyor. Okurun, Bilimin Öteki Yüzü'nü bitirdikten sonra bilime, dünyaya bakışı değişecek...
13 TRL 20 TRL
Yirminci yüzyılın en önemli felsefe eserlerinden biri kabul edilen Tractatus Logico Philosophicus, erken dönem Ludwig Wittgenstein'ın en önemli yapıtıdır. Metin içerisindeki görüşlerin yazılışı maddeler halindedir ve etkileyicidir. Bu anlamda Mantıkçı pozitivizmin anayasası hüviyetindedir. Eser dil-dünya-mantık ilişkisi üzerine yoğunlaşır. Elinizdeki bu mütevazı eser ise, bu ilişkiyi çözümlemeye çalışmaktadır.
19 TRL
Tükendi
 %  35
Laiklik ve Sivil Toplum
Tunus Nahda Hareketi'nin lideri Raşit Gannuşi'nin ?Laiklik Sivil Toplum Üzerine adlı kitabının müsveddesini okuduğumdan dolayı şu günlerde mutluyum. Çünkü ben, bu çağda kültürel özgünlükten ve çağdaş ve kadim felsefe okumalarından büyük ölçüde nasibini almış, seçkin bir İslami yazarla karşı karşıyayım. Bütün bu meziyetler onu, asrı kuşatabilmeye ve saf İslami değerlerine zarar vermeksizin bu asrın farklı kültürlerini hazmetmeye Elimizdeki bu kitap laiklik, devlet ve sivil toplum haklarını ele a
9.63 TRL 14.81 TRL
Tükendi
Reenkarnasyon öğretisi, ölümsüzlüğe çare üreten sihirli bir formül değildir. Felsefi bir nazariyeden ziyade, tutarsız bir inanç olan reenkarnasyon öğretisi, teistik dinlerin öngördüğü anlamda hiçbir öte dünya inancı taşımaması, farklı hayatlar arasında bir özdeşlik kuramaması, doğrulamaya açık olmaması ve ahlaki açıdan önemli eksiklikleri olması dolayısıyla, insanın ölümsüzlük arzusunu tatmin etmekten uzaktır. Hukuki ve bilimsel hiçbir değeri olmayan, gerçek ile hayali ayırt etmekten uzak çocukların sözünü
14 TRL
 %  35
Modernizmin Kıskacında
İktidar olmanın en belirgin göstergesi, soru sorma makamında olmaktır. Sorma hakkını elinde bulundurmak, gerçekte egemenlik hakkını elinde bulundurmaktır. Soru sorma hakkını elinde bulunduranlar sadece ne sorulacağına değil, aynı zamanda ne tür cevaplar verilmesi gerektiğine de karar verirler. Çünkü soru sorma makamında olanlar, sadece, hangi soru(n)un önemli ve öncelikli olduğunu belirlemekle kalmayıp; aynı zamanda ne cevap verileceğini de belirlerler. Nitekim bu tür soru(n)ların tartışıldığı platformlar
16.25 TRL 25 TRL
 %  35
Bir İslamcıya Göre Kapitalizm ve Sosyalizm
18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başları, Batıda işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki çatışmanın had safhaya ulaştığı bir dönemdi. Batıda sınıfsal farklılıkların gün be gün artmasının yanında Rusyadaki Sosyalist Devrim Batılı devletleri ve rejimleri iyice tedirgin etmeye başlamıştı. Bu durum Batılı dini ve siyasi liderleri sorunun çözümü konusunda yeni arayışlara itmişti. Bu bağlamda İngilterenin Anglikan Kilisesi, Hilafet Merkezindeki ulemaya bir mektup göndererek birtakım sorular yöneltti. İsteni
16.25 TRL 25 TRL
 %  35
Anonim Din Arayışı ve Dinsel Çoğulculuk
Bu araştırmada 'dinsel çoğulculuk' diye formüle edilen paradigma incelenmektedir. Büyük dünya dinlerinin her birinin bir diğerinden bağımsız olarak hakik kurtuluş vasıtaları olduğunu; her bir dinsel geleneğin kendi taraftarlarını kurtuluşa ulaştırma yolunda diğerleriyle eşit derecede geçerliliğini öngören 'dinsel çoğulculuk'; dinlerin, aynı mutlak ve aşkın gerçekliğe farklı insan cevaplar olduğu, farklı dinlerden olanların bir arada yaşama imknını dinlerarası diyalogla gerçekleştirme iddiasındadır. Araştı
27.63 TRL 42.5 TRL
 %  40
Söylevler
Ey talihsiz adam! Hakikati konuş o zaman! Filozofları taklit etmekten vazgeç. Bu düşüncelerle yaşadığın müddetçe okul sıralarında sana öğretilenlerin hiçbir faydası olmaz. Sen sadece güçlü ve kudretli olanların izinden gidebilirsin.
24 TRL 40 TRL
Toplam 31 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1