Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Mantık konuları işlenirken Kur’an’dan örnekler verme çabası, İslam mantık tarihinde neredeyse sadece Gazali tarafından yapılmış, ama bu yaklaşım geleneksel eğitim kurumlarımızda yüzyıllardır okutulan klasikleşmiş mantık kitapları da dâhil olmak üzere pek sürdürülüp geliştirilmemiştir. Adından da anlaşılacağı üzere, bu kitabın farklarından biri, kıyas konuları da dâhil olmak üzere, örneklerin olabildiğince Kur’an’dan verilmesidir. Kitabın bir başka farkı da -yine adında da gözüktüğü üzere- klasik mantık ve i
48.1 TRL 74 TRL
Tükendi
İnformel Mantık,mantığın dar anlamda formel/biçimsel sınırlılıklarından ve felsefecilere özgü bir alan olmaktan çıkartılıp,herkes tarafından anlaşılabilecek ve yararlanılabilecek biçimsel olmayan bir yöntem ve dille ifade edilmesidir.O sadece felsefi düşünce ve araştırmalarda değil,gündelik hayat sorunlarıyla karşılaşıldığında da herkesin aklını ve dilini iyi kullanabilmesine yardımcı olmayı amaçlayan nispeten son zamanlarda gelişmiş bir mantık yaklaşımıdır. İnformel Mantık,1960lardan itibaren Batı dünyasın
31.2 TRL 48 TRL
Tükendi
Mantık ilmi, “kurallarına uyulduğunda zihni, düşünme ameliyesinde hatadan koruyan alet-i kanuniye” olarak tarif edilmiştir. Tarifteki “kurallarına uyulduğunda” kaydına dikkat edilmelidir. Bu kayıttaki incelik; nahiv öğrenen herkesin dilde hatadan korunmuş olmadığı gibi mantık öğrenen kimsenin de düşünmede hatadan korunmuş olamayacağıdır. Aksine, zihnini ve dilini hatadan korumak için ihtiyaç duyulduğunda kurallara uymak ve onları daima göz önünde bulundurmak gerekir. Tarifteki “alet” kaydına da dikkat
61.6 TRL 88 TRL
Tükendi
İslam dünyasının ilk filozofu olarak bilinen Kindi Aristoteles'in mantık eserleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapmakla beraber asıl mantık çalışmaları Muallimi Sani olarak isimlendirilen Farabi ile başlamıştır. Farabi'den sonra İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli mantıkçı İbn Sina olmuştur. Hem Farabi hem de İbn Sina Aristoteles'in eserlerini son derece iyi bir şekilde incelemiş onlarla ilgili şerhler yazmış bağımsız ve özgün eserler ortaya koymuş lardır. Müslüman filozoflar Mantık ilmini ele alırken
32.5 TRL 50 TRL
Doğru düşünme ilmi olan mantığın en önemli amacı, insanın akla uygun şekilde düşünmesini ve davranmasını yani tüm düşünce ve davranışlarında insanın tutarlı olmasını sağlamaktır. Çünkü mantık bilimi, mantıklı düşünmenin kural ve kaidelerini tespit eder. Mantıklı düşünme, doğru veya tutarlı düşünmedir. Doğru veya tutarlı düşünme ise ortaya konulan fikrin ya da çıkarımın akla yani bir anlamda mantık ilkelerine uygun olmasıyla mümkün olabilir. Pratik anlamıyla ise mantık insana, açık seçik düşünmeyi, düşündükl
52 TRL 80 TRL
Tükendi
Bugün geleneksel mantık dediğimizde zihnimizde oluşan disiplin, Aristoteles'in kurduğu, Megara ve Stoa okullarının da farklı bir çerçevede ele aldığı, Yunanlı Aristoteles şarihlerinin ve İbn Sînâ başta olmak üzere orta çağ mantıkçılarının ve sonrakilerinin kendilerine özgü bir şekilde bu temel üzerinde geliştirdiği mantık sistemlerini kastediyoruz. Geleneksel mantık önemli oranda modal bir mantığı da içerisinde barındırır. Ancak günümüzde modal mantık klasik olmayan mantıklara dâhil edilebilmektedir. Klasik
28 TRL 40 TRL
Tükendi
Mantık doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir. Descartes "Düşünüyorum o halde varım" derken, insanın temel sıfatının düşünmek olduğunu anlatmak istemiştir. İnsanlık dü­şünmekle başlar, düşünmez hale gelince biter. Düşünme, aynı zamanda insan hareketlerini sevk ve idare eden bir "Kuvve"dir. Gerek hareketlerin ve yapılan işlerin doğru ve­ya yanlış oluşu, gerekse insanlara faydalı veya zararlı oluşu, düşünme ve düşüncenin şekilleriyle anlaşılır. Eski kelamcılar mantısı itik
22.1 TRL 34 TRL
Tükendi
Otorite gerçekten nedir, çeşitleri nelerdir? İktidar mücadeleleri için modası geçmiş bir maske midir? Vazgeçilmez bir sosyal istikrar unsuru mudur? Kim otorite sahibi olabilir, kim otoriteye itaat eder? Otorite temellendirilebilir mi, nasıl? Otoritenin akıl, hürriyet, tolerans ve inançla ilişkisi nedir? J. M. Boche?ski, bu ve benzeri soruları mantıki bir kesinlikte ve fakat aynı zamanda genel okuyucunun da anlayacağı bir dille günlük yaşamdan örneklerle ele alıyor. Ona göre, hiçbir otorite olmasaydı bugün i
44.2 TRL 65 TRL
Tükendi
Mantık kelimesi arapçada konuşmak anlamına gelene nutk kökünden türetilmiştir. Imam gazali hicri beşinci asırsa mantığı ilmin başlangıcı olarak görüp miyar'ul ilm ve kitabu mihakk'ın-Nazar fi'l mantık ve'l usul adlı kitaplar yazarak mantığı islam düşüncesinin vazgeçilmez bir unsuru olarak yerleştirmiş ve mantık karşıtı tavırlara karşı mantığı savunmuştur. «Mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz» diyerek mantığın genel kabul görmesine vesile olmuştur.
11 TRL 20 TRL
Tükendi
Mantık, "doğru düşünmenin kaidelerini ortaya koyan ilimdir" diye tarif edilir. Düşüncemizin normal işleyişini Psikoloji ilmi anlatmaktadır. Ancak duygu ve irade olayları mantığı ilgilendirmez. Şu halde duygu ve irade olayları dışarda kalarak, sade zihin olayları üzerinde yaptığımız araştırmalarla, düşünmenin ilmini yapmış oluyoruz. Mantığın Psikoloji ile ilgisi işte bu noktada kendini göstermektedir; çünkü zihnin hakikate ulaşmak gayesiyle ne yolda işletilmesi gerektiğini bilmek için, onun kendiliğinden nas
20.3 TRL 29 TRL
Tükendi
İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özelliği düşünme yetisine sahip olmasıdır.bundan dolayı filozoflar insanı,düşünen varlıkolarak nitelendirmişlerdir.şunu öncelikle ifade etmek gerekir ki düşünme,ilk insanla başlamakla birlikte,insan düşüncesini inceleyen mantık disiplini ilk defa aristoteles tarafından gündeme getirilmiştir.o,mantığın kurucusudur. Mantık kurulduğundan beri diğer disiplinlere oranla çok büyük bir ilerleme ortaya koymamasına rağmen,tarihî süreç içerisinde yine de bir gelişme s
19.5 TRL 30 TRL
Tükendi
Özellikle 18. yüzyıldan sonra ulema batı'nın bilimsel, teknolojik, felsefi, ekonomik v.b. yönlerden islam dünyasından daha ileride olduğunun farkında olmaya başladı. karşılaştıkları bu yeni dünya, kendi dünyalarında bir takım sorunlara neden olmaktaydı. bu sorunların giderilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Özellikle fikri planda yapılan çalışmalar, beraberinde, islam dünyasında tartışmalara neden oldu. Elinizdeki bu eser, bu tartışmaların ana hattını belirlemeye yönelik kavramsal ve kuramsal bir ç
21 TRL 30 TRL
Tükendi
Sağduyulu düşünce evliliği ahlâkî hâle getirmez; aksine ahlâksızlığa dönüştürür. Tensel sevginin tek bir şekli değişmiş hâli vardır ve bu hâli aynı derecede estetik dinî ve etiktir ve o da aşktır. Sağduyulu mantık ise onu hem estetiksiz hem de dinsiz hâle getirir; çünkü burada tensellik aşkın yakın hakları içinde yer almaz. Bu yüzden şu ya da bu nedenle evlenen adam hem estetiksiz hem de dinsiz bir adım atmış demektir. Maksadın iyiliğinin bunu değiştirme açısından yararı yoktur; zira tüm hata zaten adamın b
22.75 TRL 35 TRL
Tükendi
Her ilmin başka bir kültüre aktarılması ve o kültürün rengine bürünmesi belli bir süreçle olduğu gibi, felsefe ve onunla birlikte gelen mantık ilminin de İslam düşüncesine nakledilmesi ve bu düşünce yapısı içerisinde konumlanarak kendi geleneğini oluşturması, belli bir süreç içerisinde olmuştur. Bunun sonunda, hem felsefe ve mantık İslam düşüncesinden, hem de İslam düşüncesi felsefe ve mantık ilminden bir takım şeyler almış ve kendi bünyelerine yerleştirmişlerdir. Biz bu çalışmamızda, sadece mantık ilmini
13.65 TRL 21 TRL
Tükendi
Mantık ilmi, düşünme esnasında insanı hata yapmaktan koruyan kurallar ve ölçeklerden bahseden bir ilimdir. Bu ilmi, gerek düşünme sırasında ölçülü ve mutedil olmak için gerekli kuralları ve kalıpları verir. Mantık uygulanan bir sistem olarak insanlık tarihi kadar köklü bir sanattır. Mantıkçıların deyişiyle insan düşünen canlıdır.
48 TRL 80 TRL
Tükendi
Zamanı belirsiz kadîm devirlerden îtibâren hernasılsa günümüze değin intikâl edebilmiş bilgi ve hikmetin altı anakoldan ulaşanlar üzerine yapılmış araştırmanın kırıntıları olup misliyle mevcûd olan mütebâkîsinin numûnesi ve dahî şahsımın da henüz seyir hâlinde bulunduğum yolculuğun tasvîri mâhiyetinde takdîmidir
19.04 TRL 28 TRL
Tükendi
İnsanoğlu nun en büyük özelliklerinden birisi düşünmesidir. İnsanın çok eskiden beri bir de "düşünen varlık" diye tarif edilmesi, bu temelli özelliğinin ifadesidir. Mantık, düşünmenin kanunlarını inceleyen bir saha olması itibariyle, bildiğimiz kadarıyla ikibin beşyüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Kurulduğundan beri, diğer araştırma sahalarına göre çok büyük değişme ve ilerleme göstermiş olmamakla beraber, mantık ın da tarihi içinde geçirdiği bir tekâmül seyri vardır. Her araştırma sahası, her ilim kendi
7.35 TRL 10.5 TRL
Tükendi
Gayesi kurallarına uyulduğunda zihni, yanlışa düşmekten korumak şeklinde belirlenen mantık ilminde yanlış kavramının önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Zihnimizi yanlışa düşmekten koruyacağız, ama yanlış nedir, hangi sebeplerden dolayı yanlışa düşmekteyiz, en çok işlenen yanlış türleri nelerdir ve bu yanlışlardan nasıl korunabiliriz? Zihin mantık kurallarını sıkça ihlal etmekte midir; ediyorsa hangi maksatlarla onları kullanmaktadır? gibi sorular bizi bu çalışmayı yapmaya şevketti. Bu soruları sormanın
5.6 TRL 8 TRL
Tükendi
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1