Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 567 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Hadîs I-II, imam-Hatip Lisesi ve İlâhiyat Fakültesi öğrencileri ve hadîs ile ilgilenen herkesin güvenle başvuracağı bir kaynak kitaptır.
97.15 TRL 145 TRL
Tükendi
İnsanoğlunun yeryüzü imtihanına ilk günden itibaren şahitlik eden Mekke ve çevresi, Kâbe’nin izinde mukaddes belde olarak tarih boyunca değerli olmuştur. Kâbe’ye yönelen her yürek, Hz. İbrahim’in çağrısına cevap vererek mübarek bir yolculuğa çıkmış, hac, meşakkatte arınmayı, sabırda huzuru arayanların seferi olmuştur. Dünyada sadece bir “ yolcu ” olduğumuzu hatırlatan bu eşsiz sefer, İslam’ın temel ibadetlerinden biridir. Şartları taşıyan her Müslüman için haccetmek farzdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah
21 TRL 28 TRL
Tükendi
Kudsî hadisler kudsî âlemin sırlarını taşır. Gayb âleminin parıltılarıyla ruhumuzu aydınlatır. Bu hadislerde ilâhî bir heybet vardır. Çünkü Allah Teâlâ kudsî hadisleri Fahr-i Âlem Efendimiz’in gönlüne rüyada mana olarak bildirmiş veya kalbine ilham etmiştir. O da bu manayı “Allah Teâlâ şöyle buyurdu” gibi ifadelerle dile getirmiştir. Elinizdeki eser bu tür hadislerden 111 tanesini bir araya getiren ve açıklamalarının da yer aldığı bir seçki mahiyetindedir.
162.5 TRL 250 TRL
Halkın İslam’ı bilmesi, anlaması ve yaşaması (HİBAY) için herkes kendi imkanlarına göre cehd edecektir. Bu nedenle cehd edenlerin mutlaka alim olması gerekmemektedir. Ancak muhterem halkın ihsanı teşviki (MUHİT) ilmin muhitine dayanmalıdır. İlimde uzman olunmasa bile ilmin çevresinden beslenmek gereklidir. İlmin muhitinde önemli konulardan biri Sünnet’i bilmek ve Sünnet’in kaynağı olan hadis rivayetlerinden faydalanmaktır. Bu çalışma Hadis ilminde uzman olmayan bir müslümanın ilmin muhitinde, hadis rivayeti
58.5 TRL 90 TRL
Tükendi
Bazı insanlar ibadetlerinin azlığı zannıyla ahiret hayatlarının hiç de kolay olmayacağını düşünerek kendilerini psikolojik bir baskı altında hissetmekte ve maalesef neticede toplumumuzda ümitsiz insan/müslüman tipleri ortaya çıkabilmektedir. Buna zemin hazırlayan sebeplerden biri de dînî ve dünyevî yönlerini yani hem peygamber hem de insan olduğu yönlerini dikkate almaksızın Hz. Peygamber’in (a.s) bütün söz ve davranışlarının din’in bir parçasıymış gibi kabul edilmesidir. Oysa Peygamberimiz içinde yaşadığı
39 TRL 60 TRL
Tükendi
Öğretim teknikleri arasında sayılan soru-cevap tarzının klasik eserlerimizdeki karşılığı kısaca fenkale veya fenkuledir. ‘Fenkale’; fe-in kulte kultu (şöyle sorarsan, ben de böyle cevap veririm), ‘fenkule’ ise; fe-in kîle kultu (Şöyle sorulursa ben de böyle cevap veririm) ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Bu tarzda yazar, işlediği konuyla ilgili mevcut veya muhtemel soruları sorup cevaplarını vererek eserini tamamlar. Elinizdeki eserde de yazarlar, HADÎS alanıyla ilgili mevcut veya muhtemel soruları sormuş v
77 TRL 110 TRL
Tükendi
Müslümanların Kur’an’dan sonra en önemli, vazgeçilemez kaynak ve referansı sünnettir. Sünnet, Kur’an’ın hayata yansımasıdır. Kur’an ile sünnet et ile tırnak gibi bir bütündür. Sünnet yaşam tarzı, hadisler ise bu yaşam tarzını bize aktaran haberlerdir. Biz Resûlullah’ın a.s. nasıl bir hayat yaşadığını, neleri sevdiğini, nelerden hoşlanmadığını, eğitim metodunu, ahlakını, ailesiyle münasebetini, arkadaşlarına davranış tarzını hadisler aracığıyla öğreniyoruz. Pirincin içindeki birkaç tane taşı dikkate alarak “
55 TRL 100 TRL
Tükendi
İslâm dininin ikinci temel kaynağı olan sünnet, aynı zamanda Temel İslâm Bilimleri alanının da en temel iki kaynağından biridir. Bu itibarla; sünnet/hadisin Hz. Peygamber’e aidiyetinin araştırılması oldukça ehemmiyetli bir husustur. Bu çerçevede İslâm âlimleri, oldukça büyük gayret sarf etmiş, hadisin senedinde herhangi bir râvi atlamaksızın kesintisiz bir şekilde Hz. Peygamber’e nispet edilmesi için bir takım usul ve kaideler koymuşlardır. Bu anlamda hadisin senedinde kopukluk olmaksızın Hz. Peygamb
45.5 TRL 70 TRL
Tükendi
“Her şeyi yaratan Allah (cc), her şeyi bilir. Peygamberimizi(sav) de Allah seçmiştir. O en güzel ahlakı yaşadı. Bizlere dünyayı Cennet eden dinimizi öğretti. ‘Hadisleri Öğreniyorum’ dizisindeki kitaplar da onun sözlerini, hayatını, davranışlarını çocuklarımıza anlatıyor. Ne güzel!” Hekimoğlu İsmail Dizideki kitaplarda, çocukların ezberleyebileceği uzunlukta ve anlayabileceği konularda hadisler işleniyor. Hadislerde öğütlenen davranışlar, akıcı bir üslupla hikâyeleştiriliyor. Bu hikâyeleri, 5-6 yaşlarınd
15 TRL 20 TRL
Tükendi
“Her şeyi yaratan Allah (cc), her şeyi bilir. Peygamberimizi(sav) de Allah seçmiştir. O en güzel ahlakı yaşadı. Bizlere dünyayı Cennet eden dinimizi öğretti. ‘Hadisleri Öğreniyorum’ dizisindeki kitaplar da onun sözlerini, hayatını, davranışlarını çocuklarımıza anlatıyor. Ne güzel!” (Hekimoğlu İsmail) Dizideki kitaplarda, çocukların ezberleyebileceği uzunlukta ve anlayabileceği konularda hadisler işleniyor. Hadislerde öğütlenen davranışlar, akıcı bir üslupla hikâyeleştiriliyor. Bu hikâyeleri, 5-6 yaşların
150 TRL 200 TRL
Tükendi
Âlim Şuayb el-Arnavut’un, ilmine ihanet etmeyen mezhep imamı Ahmed b. Hanbel’in ve Sevgili Peygamberimizden (s.a.s.) duyup öğrendiklerini sizinle paylaşmak için içeride bekleyen birbirinden seçkin 146 sahabinin eseridir bu kitap. Elli cilde sığmış 27647 hadisten süzülüp gelen 1010 tanesinin buluştuğu berrak bir havuz... Peygamberimizin sözlerinden okuyucuya sunulan hoş bir demet...
262.5 TRL 350 TRL
Tükendi
Bu çalışmada Senûsî’nin, yaşadığı coğrafyada ve İslam âleminde miras bıraktığı ilmî ve tecrübî külliyatının tespitini yapmak, metot ve yöntemini belirlemek, böylece tarihî bir kişilik olarak görüş ve yaklaşımlarını ilmî bir çalışma ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Senûsî’nin, Cezayir, Tunus, Mağrib, Libya, Mısır, Hicaz gibi pek çok yerde yaşamış, böylece dönemindeki siyasî, fikrî ve ilmî atmosferden de etkilenmiştir. Nitekim onun bu yolculukları ve intikalleri, dönemindeki kaynaklara ulaşmasına, bu ülkelerd
48.75 TRL 75 TRL
Tükendi
Hadis Şerh Literatürü adlı çalışmanın ikinci cildini oluşturan bu kitapta Ebû Dâvud, Nesâî ve İbn Mâce’nin es-Sünen’leri, Tirmizî’nin el-Câmiʻi, Ahmed b. Hanbel ve Dârimî’nin el- Müsned’leri üzerine yazılan şerhler incelenmektedir. Şerhleri tarihî ve kurumsal bağlamları, tertip özellikleri, muhtevaları, kaynakları ve etkileri gibi çeşitli açılardan ele alan kitap, hadis talebeleri ve araştırmacıları için kapsamlı bir rehber ve başucu kaynağı olmaya adaydır.
77 TRL 110 TRL
Tükendi
60 TRL 100 TRL
Tükendi
İslâm dininin iki ana kaynağından biri Kur’ân-ı Kerim, diğeri Sünnet’tir. İbn Sirîn’in “Hakikaten bu hadis ilmi, dindir. O halde dininizi kimlerden alıp naklettiğinize iyi bakın!” tavsiyesi, sünnetin önemini vurgular. Tarih boyunca bu anlayış, hadisin en güzel şekilde korunup sonraki nesillere naklini kendilerine görev bilmiş bir âlimler topluluğu doğurmuştur. Nitekim, hadis âlimleri, Allah Rasûlü’nün (sa) mirasını yüklenerek aşırıların tahrifini, batıl ehlinin istismarını ve cahillerin tevilini ondan savma
65 TRL 100 TRL
Tükendi
Muhaddislerin Said b. Mansur (rh.a) Hakkındaki Değerlendirmesi İmam Zehebi (rh.a) "Siyeru Alamu'l-Nubela" adlı eserinde İmam Said b. Mansur (rh.a) ile ilgili olarak şunları kaydetmiştir: "İbn Şuayb, Hafız, İmam, Harem bölgesinin şeyhi, Ebu Osman el-Horasani el-Mervezi…,"es-Sünen" kitabının müellifidir. (…) Selem b. Şebib dedi ki: "Ahmed b. Hanbel'e Said b. Mansur'u zikrettim. Onu en güzel şekilde övdü ve onun yaptıklarını saygıyla andı." Ebu Hatim er-Razi dedi ki: " O; mutkinlerden (rivayetlerinde gafletten
156 TRL 240 TRL
Tükendi
Hz. Peygamber’den sahih yollarla rivayet edilmiş hadisleri toplama gayesiyle telif edilen Buhârî’nin el- Câmiu’s-Sahîh’i hadis kitaplarının şüphesiz en üstünüdür. Buhârî henüz hayatta iken büyük şöhret bulan ve bizzat Buhârî’den 90 kadar kişinin dinlediği el-Câmiu’s-Sahîh’in şöhreti sonraki yıllarda da artarak devam etmiştir. Buhârî’nin, el-Câmiu’s-Sahîh’te bir hadisi çeşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar etmesinden dolayı eserdeki ha- dislerin yerlerinin eksiksiz tespit edilmesinin kolay olmaması ve s
52 TRL 80 TRL
Tükendi
Hadis edebiyatında farklı sayılarda hadis içeren mecmualar ve risaleler telif edilmiştir. Bu derlemeler içerisinde hadis edebiyatında gerek Ehli sünnet gerekse Şiî çevrelerde kırk hadisin bir araya getirildiği mecmualar ve risaleler çokça kaleme alınmıştır. Şüphesiz bu hadis derlemeleri arasında kırk sayısının öne çıkmasında kırk hadis öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgili olarak Peygamberimizden nakledilen rivayetler önemli bir yer tutmaktadır. Elinizdeki kitap, Şîa’nın kırk hadis geleneği konusundak
45.5 TRL 70 TRL
Tükendi
Toplam 567 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1