Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 577 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
“Her şeyi yaratan Allah (cc), her şeyi bilir. Peygamberimizi(sav) de Allah seçmiştir. O en güzel ahlakı yaşadı. Bizlere dünyayı Cennet eden dinimizi öğretti. ‘Hadisleri Öğreniyorum’ dizisindeki kitaplar da onun sözlerini, hayatını, davranışlarını çocuklarımıza anlatıyor. Ne güzel!” Hekimoğlu İsmail Dizideki kitaplarda, çocukların ezberleyebileceği uzunlukta ve anlayabileceği konularda hadisler işleniyor. Hadislerde öğütlenen davranışlar, akıcı bir üslupla hikâyeleştiriliyor. Bu hikâyeleri, 5-6 yaşlarınd
15 TRL 20 TRL
Tükendi
Âlim Şuayb el-Arnavut’un, ilmine ihanet etmeyen mezhep imamı Ahmed b. Hanbel’in ve Sevgili Peygamberimizden (s.a.s.) duyup öğrendiklerini sizinle paylaşmak için içeride bekleyen birbirinden seçkin 146 sahabinin eseridir bu kitap. Elli cilde sığmış 27647 hadisten süzülüp gelen 1010 tanesinin buluştuğu berrak bir havuz... Peygamberimizin sözlerinden okuyucuya sunulan hoş bir demet...
262.5 TRL 350 TRL
Tükendi
Bu çalışmada Senûsî’nin, yaşadığı coğrafyada ve İslam âleminde miras bıraktığı ilmî ve tecrübî külliyatının tespitini yapmak, metot ve yöntemini belirlemek, böylece tarihî bir kişilik olarak görüş ve yaklaşımlarını ilmî bir çalışma ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Senûsî’nin, Cezayir, Tunus, Mağrib, Libya, Mısır, Hicaz gibi pek çok yerde yaşamış, böylece dönemindeki siyasî, fikrî ve ilmî atmosferden de etkilenmiştir. Nitekim onun bu yolculukları ve intikalleri, dönemindeki kaynaklara ulaşmasına, bu ülkelerd
48.75 TRL 75 TRL
Tükendi
Hadis Şerh Literatürü adlı çalışmanın ikinci cildini oluşturan bu kitapta Ebû Dâvud, Nesâî ve İbn Mâce’nin es-Sünen’leri, Tirmizî’nin el-Câmiʻi, Ahmed b. Hanbel ve Dârimî’nin el- Müsned’leri üzerine yazılan şerhler incelenmektedir. Şerhleri tarihî ve kurumsal bağlamları, tertip özellikleri, muhtevaları, kaynakları ve etkileri gibi çeşitli açılardan ele alan kitap, hadis talebeleri ve araştırmacıları için kapsamlı bir rehber ve başucu kaynağı olmaya adaydır.
98 TRL 140 TRL
Tükendi
60 TRL 100 TRL
Tükendi
İslâm dininin iki ana kaynağından biri Kur’ân-ı Kerim, diğeri Sünnet’tir. İbn Sirîn’in “Hakikaten bu hadis ilmi, dindir. O halde dininizi kimlerden alıp naklettiğinize iyi bakın!” tavsiyesi, sünnetin önemini vurgular. Tarih boyunca bu anlayış, hadisin en güzel şekilde korunup sonraki nesillere naklini kendilerine görev bilmiş bir âlimler topluluğu doğurmuştur. Nitekim, hadis âlimleri, Allah Rasûlü’nün (sa) mirasını yüklenerek aşırıların tahrifini, batıl ehlinin istismarını ve cahillerin tevilini ondan savma
65 TRL 100 TRL
Tükendi
Muhaddislerin Said b. Mansur (rh.a) Hakkındaki Değerlendirmesi İmam Zehebi (rh.a) "Siyeru Alamu'l-Nubela" adlı eserinde İmam Said b. Mansur (rh.a) ile ilgili olarak şunları kaydetmiştir: "İbn Şuayb, Hafız, İmam, Harem bölgesinin şeyhi, Ebu Osman el-Horasani el-Mervezi…,"es-Sünen" kitabının müellifidir. (…) Selem b. Şebib dedi ki: "Ahmed b. Hanbel'e Said b. Mansur'u zikrettim. Onu en güzel şekilde övdü ve onun yaptıklarını saygıyla andı." Ebu Hatim er-Razi dedi ki: " O; mutkinlerden (rivayetlerinde gafletten
156 TRL 240 TRL
Tükendi
Hz. Peygamber’den sahih yollarla rivayet edilmiş hadisleri toplama gayesiyle telif edilen Buhârî’nin el- Câmiu’s-Sahîh’i hadis kitaplarının şüphesiz en üstünüdür. Buhârî henüz hayatta iken büyük şöhret bulan ve bizzat Buhârî’den 90 kadar kişinin dinlediği el-Câmiu’s-Sahîh’in şöhreti sonraki yıllarda da artarak devam etmiştir. Buhârî’nin, el-Câmiu’s-Sahîh’te bir hadisi çeşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar etmesinden dolayı eserdeki ha- dislerin yerlerinin eksiksiz tespit edilmesinin kolay olmaması ve s
52 TRL 80 TRL
Tükendi
Hadis edebiyatında farklı sayılarda hadis içeren mecmualar ve risaleler telif edilmiştir. Bu derlemeler içerisinde hadis edebiyatında gerek Ehli sünnet gerekse Şiî çevrelerde kırk hadisin bir araya getirildiği mecmualar ve risaleler çokça kaleme alınmıştır. Şüphesiz bu hadis derlemeleri arasında kırk sayısının öne çıkmasında kırk hadis öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgili olarak Peygamberimizden nakledilen rivayetler önemli bir yer tutmaktadır. Elinizdeki kitap, Şîa’nın kırk hadis geleneği konusundak
45.5 TRL 70 TRL
Tükendi
İslam dünyasının hemen her bölgesinde, asırlardır alimlerin ve ilim talebelerinin olduğu kadar, Resulullah Efendimiz'in (s.a.v) hadislerini okuyup hayat düsturu edinmek isteyen her Müslümanın başucu kitabı olan Riyâzü's Sâlihîn, İmam Nevevi'nin en önemli eserlerindendir.
49.5 TRL 90 TRL
Hadisin ayrılmaz bir parçası olan isnâd farklı bir okumaya tabi tutulabilir mi? Temel görevi hadisin güvenilirliğini tespite imkân vermek olan isnâdlar hadis tarihi bağlamında bize başka neler anlatabilir? İsnâdı literal olarak okumanın bir adım ötesine nasıl geçilebilir? İsnâdı Okumak adlı çalışma bu soruların cevaplarını aramakta ve okuyucuya farklı bir isnâd okuması teklif etmektedir. İsnâdı aktarım kalıpları (sigalar) ve içerdiği râvilerin meçhul, kadın ya da bir ailenin ferdi olması gibi nitelikleri ba
56 TRL 80 TRL
Tükendi
İmam Şâfiî, küçüklüğünde öğrencisi olduğu ve uzun süre bağlısı bulunduğu İmam Mâlik b. Enes'in sünnet, hadis ve amel ile ilgili görüşlerini, büyük ihtimalle İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî ile tanışıp onun İmam Mâlik ve amel düşüncesine yönelik eleştirilerini öğrendikten sonra vefatına yakın dönemde terketmiş ve hatta bununla yetinmeyip eski hocasına reddiye kaleme almıştır. İmam Şâfiî'nin sünnet ve hadis konusunda kendisinden önceki fıkıh ekollerine reddiyeleri meşhurdur. O, hayatının sonlarına doğru büt
50.38 TRL 77.5 TRL
Tükendi
1924 yılında açılan İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi, Türkiye’de İslami İlimler eğitiminin üniversite bünyesinde verilmeye başlanmasıyla bugünün İlahiyat Fakültelerinin ilk temsilcisi olmuştur. Bu dönemde daha önce kurulan Darülfununlarda hadis-i şerif ve usul-i hadis ismiyle verilen hadis derslerinin hadis ve hadis tarihi diye değiştirilmiş olması da alanda yeni bir literatürün doğmasına zemin hazırlamıştır. Fakültenin açıldığı yıl olan 1924’den kapandığı 1933’e kadar bu dersleri İzmirli İsmail
37.5 TRL 50 TRL
Tükendi
Âlim Şuayb el-Arnavut’un, ilmine ihanet etmeyen mezhep imamı Ahmed b. Hanbel’in ve Sevgili Peygamberimizden (s.a.s.) duyup öğrendiklerini sizinle paylaşmak için içeride bekleyen birbirinden seçkin 146 sahabinin eseridir bu kitap. Elli cilde sığmış 27647 hadisten süzülüp gelen 1010 tanesinin buluştuğu berrak bir havuz... Peygamberimizin sözlerinden okuyucuya sunulan hoş bir demet...
78.75 TRL 105 TRL
Tükendi
Âlim Şuayb el-Arnavut’un, ilmine ihanet etmeyen mezhep imamı Ahmed b. Hanbel’in ve Sevgili Peygamberimizden (s.a.s.) duyup öğrendiklerini sizinle paylaşmak için içeride bekleyen birbirinden seçkin 146 sahabinin eseridir bu kitap. Elli cilde sığmış 27647 hadisten süzülüp gelen 1010 tanesinin buluştuğu berrak bir havuz... Peygamberimizin sözlerinden okuyucuya sunulan hoş bir demet
187.5 TRL 250 TRL
Tükendi
Hadis ehlinin dinin öğretilmesindeki rolü konusunda telif edilmiş ilk ve en meşhur eser olup müellifin 444’te (1053) gerçekleştirdiği hac seyahatinden önce yazılmış olmalıdır. Şerefü ash â bi’l-ha dîs’̱ in yazılmasının sebebi dönemin Mu‘tezile kelâmcılarının Hâriciyye’ye ve Revâfız’a mensup birtakım grupların hadise ve hadis ehline karşı tavırlarıdır. Bu gruplara mensup olanlar dinî meseleleri Kur’an ve Sünnet yerine akılla çözme yoluna gitmiş ve hadis ehlini hafife almıştır. Bağdâdî’ye göre Ehl-i sünnet ka
110.5 TRL 170 TRL
Tükendi
Sabır, musibetin ilk anında olmalıdır. Sabır üç kısımdır; kazaya karşı öfkelenmeyip nefsini zapt etmek, dilini kötü şeylerden muhafaza etmek ve bütün azalan kötülüklerden muhafaza edip kurtarmaktır. Kim bu üç kısmı yerine getirirse imanın yarısı olan sabrın faziletini alır, belalar ihsana döner. Sonra sabır tekrar ikiye ayrılır. Biri kesbi (kulun kazanmasıyla) olan sabır, diğeri ise kesbi olmayan sabırdır. Kesbl olan sabır da iki kısımdır. Allah'ın emirlerine karşı sabır ve Allah'ın yasaklarına karşı sabır.
19.5 TRL 30 TRL
Tükendi
Yaratan, yaratılan ve bu ikisi arasındaki münasebetin adıdır “hak". İnsanın iç dinamiklerini, yaratıcı ve diğerle olan ilişkisini düzenleyen bir ölçüt ve bunların ideal düzeyde tutulmasını sağlayan bir mihenk taşıdır. İslam düşüncesinde vahiy, vahyin sahibi, yeryüzündeki temsilcisi ve muhatapları sarmalında yer alan “hak”ın Nebevi mirastaki anlam dünyasını merkeze alan bu eser, kavramın fizik ve fizikötesi alanlarla olan münasebetine dikkat çekmiştir. Dünya- ahiret saadetini teminat altına alan İslam’da “ha
35.1 TRL 54 TRL
Tükendi
Kelime meali çalışmaları, Arapça öğrenen pek çok kardeşimize, Kur'an'ı orjinal diliyle daha iyi anlama imkanı sunmuştur. Bu vesileyle gerek Arapça dersi veren okul veya kurumlar; gerekse evlerinde kendi kendine öğrenmeye çalışan kimseler, ellerinde anlaşılması kolay, yardımcı bir kitap bulmuşlardır. Bizim de "Kelime Mealli Hadisler" ile hedefimiz; Arapça öğrenen kardeşlerimize, ister grup halinde, ister kendi başlarına hadisleri orjinal metinleriyle çözme ve anlama imkanı sunmaktadır. Kitaptaki 500 hadisin
43.88 TRL 67.5 TRL
Tükendi
Toplam 577 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2