Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 516 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bu çalışma Kur’an-ı Kerim ayetlerinin harfi bir tefsiri değildir. Surelerin hedef ve maksatları üzerine tutulan bir ışık, kapsadı bazı hüküm ve edepleri ortaya koyan bir kılavuz niteliğinde olup Kur’an'a gönül veren, onu araştıran, ezberlemeye ve anlamaya çalışanların istifade edeceği bir eserdir. Çünkü bu kitabı okumak onların görevlerini kolaylaştıracaktır. Bir surenin tarifini okuyan, sonra da onu ezberlemeye ve anlamaya çalışan kimse manasını daha çok idrak edecek ,ayetlerin arasına sinen genel ruhu dah
97.5 TRL 150 TRL
Tükendi
Tecvid ilmi, Kur’ân kelimelerinin doğru okuyuşunu ele alan bir ilimdir. Bu ilmin konusu Kur’ân harf ve kelimeleri olup gayesi de Kur’ân harf ve kelimelerim yanlış okuyuşlardan korumaktır. Kıraat ilmi ise Kur’ân kelimelerinin farklı okuyuş şekillerini konu edinen bir ilimdir. Bu ilmin amacı da farklı okuyuşları belirlemek ve bu okuyuşların kime ait olduğunu tespit etmektir. Bu iki ilmin de tarih boyunca tartışılan konuları olmuştur. Tecvid ilminde harflerin nasıl okunacağı ve bazı uygulamaların nasıl icra ed
31.2 TRL 48 TRL
Tükendi
Kur’an’da ilimi ayetler vardır. Kur’an, 1400 küsur yıl önce gelmesine rağmen tespit edilen hiçbir müspet ilme ters olmaması Hem Allah’ın varlığına, birliğine, herşeyi en iyi bildiğine ve doğru sözlü olduğuna hem de Kur’an’ın Allah’ın kitabı veya O’nun sözleri olduğuna bir gerçek delildir. Peygamberimizin sözleri de ilme ışık tutmaktadır. Aynı zamanda Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Allah’ın peygamberi ve doğru sözlü olduğunu da ispat etmiş olur. Çünkü Allah’ın ayetlerini Allah’tan alıp insanlara tebl
25 TRL
Tükendi
Kur’an’ı anlama çabasının ürünü olan tefsir ilmi, Hz. Peygamber’in vahiy süreciyle başlamış, günümüze kadar devam etmiştir. Kitap, anlaşılıp hayata aktarılsın diye gönderilince, muhataba düşen ilk önce sözü işitmektir. Eser, vahyin hayata yansımalarının izini sürmekte, kaynaklardan ulaştığı ipuçlarıyla bugünün okuyucusunu ilgili konular üzerinde bir daha düşünmeye davet etmektedir. Ayrıca Kur’an ayetlerini bağlamından koparmadan, indiriliş sebebine uygun bir anlama gayreti içinde olmakta, okuyucuya da bunu
15 TRL 20 TRL
Tükendi
Kur’ân ilimleri içerisinde İ’râbu’l-Kur’ân ile ilgili eserler zenginliğiyle ve çeşitliliğiyle öne çıkan belli başlı ilim dallarından birisidir. Kur’ân i’râbına dair başlangıçtan günümüze kadar neredeyse her döneme ait birtakım eserler bulmak mümkün dür. Bunlar zannedildiği gibi Arap dili gramerinin Kur’ân âyetleri üzerinde denemesinin yapıldığı temrînat/alıştırma türünden eserler değildirler. Aksine İ’râbu’l- Kur’ân’lar tefsir ilmi için olduğu kadar Kur’ân’ın tilâveti, kırâati, tercüme ve meâlleri için de s
65 TRL
Tükendi
Arapça yazılan ve günümüze ulaşan en eski Kitap, hiç şüphesiz insanlığa hidayet rehberi olsun diye gönderilen Kur'ân-ı Kerim'dir. Onun aynen ve herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan en eski kitap oluşu, muhtevası açısından olduğu gibi, ilk asırlarda yazılmış metinlerinin varlıklarını koruyarak günümüz gelebilmiş olmaları açısından da doğrudur.
168.75 TRL 225 TRL
Tükendi
Yüce Allah, yarattıkları arasında en çok değer verdiği, akıl, fikir ve irade ile donattığı, peygamber ve kitaplarla doğru yolu gösterdiği insanı kendisine ''ibadet'' etmesi için yaratmış, şükretmesi için de sayısız nimetler vermiş fakat onu bu konuda zorlamamıştır. İnsanlar, kendi iradeleri ile iman edip itaat ederler veya inkâr edip isyan ederler. Kur'ân, insan için, insanı iyiye ve doğruya sevk etmek, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için gönderilmiştir.
108.75 TRL 145 TRL
Tükendi
11. yüzyıl başlarında İslam dünyasında durum hem doğuda hem de batıda kötüye gitmeye başlamıştı. Bizanslılar, Büveyhîler ve Fâtimîler doğudaki memleketleri ele geçirirken batıda da Endülüs’te Emevî hilafetinin yıkılarak Âmirî Devleti’nin parçalanmasından sonra ayrılıklar arttı. Ancak doğuda Selçuklular, batıda da Murâbıtlar ortaya çıktı. Bu iki güçten her biri İslam’ı ve Müslümanları yüceltmek ve dine sahip çıkmak için cihada başvurdu. Her ikisi de İslam’ı geniş topraklara yaymayı başardı. Selçuklular İslam
30.1 TRL 43 TRL
Tükendi
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır, umulur ki sakınırsınız.” (Bakara,183)
15.6 TRL 24 TRL
Tükendi
Hayatını İslâm âlemine hizmetle geçiren Kâfiyecî el-İ‘râb ‘an kavâ‘idi’l-i‘râb üzerine önemli bir şerh kaleme almıştır. Kâfiyecî’nin bu şerhi, alanla ilgili yazılmış diğer birçok eserden farklı olarak kendine özgü bir yorumlama biçimiyle kaleme alınmıştır. el-İ‘râb ‘an kavâ‘idi’l-i‘râb üzerine yazılmış şerhler incelendiğinde diğer hiçbirinin gerek kaynak gerekse muhteva açısından Kâfiyecî’nin şerhi kadar zengin olmadığı ortaya çıkacaktır. Elinizdeki kitap; giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır.
41.3 TRL 59 TRL
Tükendi
Tek başına beşerî bilgiyle ulaşılamayan, bizzat bilinemeyen, görülemeyen, elle tutulamayan her şey, aslında insanın kendi öz bilgi, tecrübe ve kaynaklarının dışında daha başka asıl kaynaklara dayanma ihtiyacı duymaktadır. Bu noktada tahrife uğramamış tek ilâhî kitap oluşu, Kur’ân’ı gayb konusunda değişmez ve kesin mercî kılmaktadır. Buna göre, önemi inanç sisteminde bulunduğu konumundan da anlaşılan meleklerin ve varlıksal anlamda melek tasavvurunun, mesnetsiz bilgilerden uzak ve doğru bir şekilde ifade edi
70 TRL 100 TRL
Tükendi
Kürtçe Siyer Yazıcılığını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada Kürtçe yazılmış siyerler ele alınmıştır. Siyerler telif ve tercüme şeklinde iki ana başlık etrafında toplanmıştır. Telif siyerler de manzum ve mensur olmak üzere iki alt başlık altında incelenmiştir. Çalışmada müstakil siyerler dışında Vefatnameler Miracnameler ve Mucizatnameler de incelemeye tabi tutulmuştur. Mevlitlerin ise sadece listesi verilmekle yetinilmiştir. Çalışmada matbu ve matbu olmayan tüm eserlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Kü
24.5 TRL 35 TRL
Elinizdeki bu çalışma, İ‘câzü’l-Kur’ân hakkında kaleme alınmış bir risalenin tahlilini içermesinin yanı sıra klasik eserlere dair günümüzde giderek artan çalışmalar içinde kendine yer bulmak, metinlere nüfuz etmek ve tekrar içermeyen etkili çalışmalara imza atmak isteyenlere eleştiri ve sorgulamanın merkeze alındığı bir metot sunmaktadır. Tezevvuk metodu olarak isimlendirilen bu metot, zevkiselim ve dilin inceliklerine vukufiyeti zaruri görmekte; araştırmacının gayretine bağlı olarak metinlerin tadılarak et
61.1 TRL 94 TRL
Tükendi
Öyle ki; Yüce kitabımız olan Kur’an Kerim de bulunan Kıssa ve haberler vesilesi ile tefekkür edip akledenler için ibret alma yolu onlara açılmış ve genişlemiştir. Yine yüce Kitabımız da yer alan hükümler vesilesi ile dosdoğru yolda nasıl yol alınabileceği herkese açıkça beyan edilmiştir. O kitap ki helal ve haramın arasını ayırdı. Bu cihetten Kur’an ziyâ ve nurdur. Bu kitapta biz insanlar için gurur ve kibir gibi kalplerde bulunan manevi hastalıklardan kurtulmanın yolları ve bunların şifası vardır. Böylesi
26 TRL 40 TRL
Tükendi
Kur’an’ın doğru okunması, anlamının ve lafzının muhafazası için önemli olduğu kadar i‘câzının, tilavet yoluyla ortaya konabilmesi bakımından da mühimdir. İslam medeniyetinde Kur’an’ın anlaşılması kadar okunmasına da ehemmiyet verilmiş, bu amaçla pek çok eser telif edilmiştir. Tecvid ilmine dair yazılan kitapların bir kısmında, Kur’an’ı usulüne uygun okuyabilmek için gerekli bilgilerin yanı sıra Kur’an tilavetinde yaygın görülen telaffuz hataları da kaydedilmiştir. Böylelikle dünden bugüne, Kur’an tilavetini
52.5 TRL 75 TRL
Tükendi
İnsanların doğru bilgi edinmelerini, Kur’an’ı doğru olarak anlamalarını ve Kur’an’dan doğru bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için Kur’an’da geçen Kur’an’la ilgili olduğunu düşündüğümüz ve görebildiğimiz kelimelere dayanan Kur’an’da Kur’an adını verdiğimiz bu çalışmamızı hazırladık. Kelimeler konunun sınırlarını belirliyor, aynı zamanda zihin karışıklığını da önlüyor. Kur’an’da âyetler arasında çok yönlü bir anlam ilişkisi var. İlk anda birbirleriyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi duran âyetlerde aynı kökten
52 TRL 80 TRL
Tükendi
Bu eser, merhum Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan'ın yapmış olduğu cami sohbetleri veya konferanslarının sonunda kendisine yöneltilen güncel sorulara verdiği cevapların tasnif edilmesiyle oluşturulan üç kitaptan "Tasavvuf ile İlgili Sorular-Cevaplar" başlığıyla yayımlanmış olanıdır. Eser hazırlanırken konuşma dili muhafaza edilerek mümkün mertebe tekrarlardan kaçınılmış, başta ayet ve hadisler olmak üzere kaynaklar dipnotta gösterilmiş, kaynakça toplu olarak kitabın sonunda da listelenmiştir. Hocamızın, güncel m
48.75 TRL 65 TRL
Tükendi
Bu eser, merhum Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan'ın yapmış olduğu cami sohbetleri veya konferanslarının sonunda kendisine yöneltilen güncel sorulara verdiği cevapların tasnif edilmesiyle oluşturulan üç kitaptan "Muhtelif Konularla İlgili Sorular-Cevaplar" başlığıyla yayımlanmış olanıdır. Eser hazırlanırken konuşma dili muhafaza edilerek mümkün mertebe tekrarlardan kaçınılmış, başta ayet ve hadisler olmak üzere kaynaklar dipnotta gösterilmiş, kaynakça toplu olarak kitabın sonunda da listelenmiştir. Hocamızın, gü
63.75 TRL 85 TRL
Tükendi
Bu eser, merhum Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan'ın yapmış olduğu cami sohbetleri veya konferanslarının sonunda kendisine yöneltilen güncel sorulara verdiği cevapların tasnif edilmesiyle oluşturulan üç kitaptan "İnanç, İbadet ve Muâmelât ile İlgili Sorular-Cevaplar" başlığıyla yayımlanmış olanıdır. Eser hazırlanırken konuşma dili muhafaza edilerek mümkün mertebe tekrarlardan kaçınılmış, başta ayet ve hadisler olmak üzere kaynaklar dipnotta gösterilmiş, kaynakça toplu olarak kitabın sonunda da listelenmiştir. Ho
75 TRL 100 TRL
Tükendi
Toplam 516 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1