Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 482 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Tefsir, Allah’ın âyetlerde murat ettiği manaların tespitine hizmet eden bir ilimdir. Bu ilim sayesinde Müslümanların Kur’ân’dan azami derecede istifade edip kendine gelmesi en büyük beklentimizdir. Bu kitap, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahyin ilk gelişinden itibaren Hz. Peygamber tarafından başlatılan tefsir faaliyetlerinin, sahabe döneminden tedvin dönemi ve sonrasına kadar geçirdiği aşamaları, ekolleşme sürecini, ilk dönem tefsir faaliyetlerini, kaynak ve yöntemleri açısından tefsir ekolleri ile bu bağlamda
50.05 TRL 77 TRL
Tükendi
Erdemli birey ve toplumun oluşumuna katkı sunan değerleri insanlığa sunan Kur’ân’ın özünü teşkil eden tevhid inancı, insanı sadece Allah’a kul olmaya çağırarak onun hem aklını hem de iradesini özgürleştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak erdemli bireyin ve toplumun oluşumu, sadece Kur’ân’ın lafzî manasıyla değil onun ruhu mesabesindeki yüce amaçları doğrultusunda tefsir edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Keza, toplumun ıslahı ve yeryüzünün imarı da ancak Kur’ân’ın temel hedefleri olan tevhid merkezli varlık tasavv
56 TRL 80 TRL
Tükendi
İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan ilk grup Hâricîliktir. İslam toplumunun siyasî ve İçtimaî yapısının Kur’an’a dayandırılması gerektiği konusunda son derece ısrarcı olan bu teşekkül, zahiri perspektife mahkûm kalmakla dinin ruh ve makâsıdmı kavramaktan mahrum kalmıştır. Fikrî ve itikadî ayrışma nedeniyle farklı franksiyonlara ayrılan akımdan sadece İbâzîler, varlıklarını günümüze kadar sürdürebilmiştir. Yakın dönemde, Muhammed b. Yusuf Ettafeyyiş (v. 1332/1914), Cezayir bölgesinde İbâzîliği yeniden canla
78 TRL 120 TRL
Tükendi
Modernleşme ile klasik tefsirlerde Kur’an’ın gâye ve maksatlarının ihmal edildiği yönündeki eleştiriler, yeni usûl çağrılarının ana temalarından biri hâline gelmiştir. Bunun sonucu olarak modern dönem Kur’an araştırmalarında Kur’an’ın maksatlarını arama ve elde edilen maksatlar ışığında Kur’an’ı yorumlama arayışlarının yoğun bir vurguyla gündeme geldiği görülmektedir. Özellikle modern dönemde Şatıbî’nin el-Muvâfakât adlı eserinin popülerleşmesiyle modern müellifler tarafından makâsıdî yaklaşımın Kur’an’ı an
84 TRL 120 TRL
Tükendi
Bu çalışmada, ilmî disiplinler arası etkileşim bağlamında tefsir-mantık ilişkisi incelenecektir. Çalışma, tefsir ilminin, kaynağı itibarıyla yabancı kültürlere dayanan ve zaman içinde İslami ilimler içerisinde önemli bir yer edinen mantık ilminden nasıl etkilendiğini ve müfessirlerin mantık ilminden ne şekilde yararlandığını ele aldığı için bir taraftan da tefsir tarihini ilgilendirmektedir. Bizi, tefsir ve mantık disiplinleri arasındaki ilişkiyi farklı boyutlarıyla araştırmaya sevk eden sebep, mantık ilmin
78 TRL 120 TRL
Tükendi
Birçok müfessirin, geniş ilmi birikimleriyle muradı ilâhîyi ortaya çıkarma gayretinde oldukları bilinmektedir. Zemahşerî de söz ettiğimiz âlimlerdendir. Tefsiriyle daha çok şöhret kazanan Zemahşerî, nahiv, hadis, fıkıh, belagat gibi birçok alanda eserler vermiş, çok yönlü ilmi kişiliğini tefsirine de yansımıştır. Onun tefsiri, nahiv, kıraat, tarih, kelâm, fıkıh gibi farklı ilimlere dair bilgiler içermektedir. Bu çalışmada Zemahşerî’nin ahkâm âyetleri yorumlama yöntemi ele alınmıştır. Onun, ahkâm âyetlerine
44.2 TRL 68 TRL
Tükendi
Bu çalışmada, ilmî disiplinler arası etkileşim bağlamında tefsir-mantık ilişkisi incelenecektir. Çalışma, tefsir ilminin, kaynağı itibarıyla yabancı kültürlere dayanan ve zaman içinde İslami ilimler içerisinde önemli bir yer edinen mantık ilminden nasıl etkilendiğini ve müfessirlerin mantık ilminden ne şekilde yararlandığını ele aldığı için bir taraftan da tefsir tarihini ilgilendirmektedir. Bizi, tefsir ve mantık disiplinleri arasındaki ilişkiyi farklı boyutlarıyla araştırmaya sevk eden sebep, mantık ilmin
78 TRL 120 TRL
Tükendi
Bu mübarek tefsire yaptığımız tercüme ile ilgili önemli bazı uyarılar bu tefsirin Arapça aslını Arapçayı çok iyi bilen Araplar anlamayınca Türkçe olan tercümesini Anlamak da Türkler için pek kolay olmayacaktır Bunu bildiğim için gayet sade bir tercüme yapma Allah teala izni ve yardımıyla çok çaba harcadım pekçok kısım tercüme yaptıktan sonra parantez açarak yararlı açıklamalar yapmaya azami gayretler gösterdim açıklamalar yaparken önce Kur'an ünnet ve İslam kültürünü esas aldım Sonra buz dağıtın bir ayeti a
600 TRL 1000 TRL
Tükendi
Kur'an-ı Kerim'i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kur'an-ı Kerim'den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinin mealinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur.
72 TRL 120 TRL
Tükendi
Kurandan Cevherler 2.Cilt AÇIKLAMASI Kur'an-ı Kerim'i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kur'an-ı Kerim'den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinin mealinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. Genişletilmiş Yeni Baskıda Surelerin iniş sebebleri ve dip notlar eklenmiştir.
120 TRL 200 TRL
Tükendi
Kur'an-ı Kerim'i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kur'an-ı Kerim'den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinin mealinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. Genişletilmiş Yeni Baskıda Surelerin iniş sebebleri ve dip notlar eklenmiştir.
120 TRL 200 TRL
Tükendi
Hicrî ilk asırdan günümüze kadar ister dilsel ve bağlamsal olarak Kur’an metninin kendisinden kaynaklanan sebeplerle ister siyasî, sosyal, kültürel, iktisadî ve coğrafî başka birçok nedenlerle Kur’an’ın çok farklı şekillerde yorumlandığını görüyoruz. Bu farklı yorumların bir neticesi olarak İslâmî gelenek, geçen süre içerisinde birçok kelâmî-felsefî düşünce sistemi, fıkıh temelli amelî mezhep ve sayısı çok daha fazla tasavvuf merkezli oluşumlar meydana çıkarmıştır. Bu düşünsel ve pratik çeşitlilik çerçevesi
65 TRL 100 TRL
Tükendi
Ahkamul Kur'an-Cessas Tefsiri- 8 Lüx Cilt Takım- (Cessas) tefsiri Hanefî mezhebinin meşhur fakihlerinden Ahmed b. Ali, Ebû Bekr er-Râzî el-Cassâs el-Hanefî 305/917 de Rey şehrinde doğmuş, zamanın siyâsî ve ilmî merkezi olan Bağdat’a gidip İslâmî ilimleri öğrenmiş ve sonunda Bağdat’taki Hanefî âlimlerinin başkanlığına kadar yükselmiştir. Bu vazifesine ölümü olan 370/981 tarihine kadar devam etmiştir. Cessâs, zamanında fıkıh, hadis ve dil sahasında şöhrete ulaşmış olan âlimlerden ders almış, kendisini İslâmî
1100 TRL 2000 TRL
Tükendi
Kesin ve herkes tarafından kabul görmüş bir tanımı yapılamasa da “zaman” insanın hem en büyük güç kaynağı hem de en zayıf noktasıdır. İlginçtir ki insan varmak istediği tüm yaşamsal hedeflere belirli bir zaman içerisinde ulaşıyorken, bir anlamda zamanı kendi hedefleri için kullanıyorken, diğer taraftan onu biriktirememekte ve onun tüketici, yıpratıcı, yok edici gücünün önüne geçememektedir. Bu bakımdan insan zamanın belirli bir süre için hâkimi imiş gibi görünse de son tahlilde onun mahkûmudur denilebilir.
57.2 TRL 88 TRL
Tükendi
Medine döneminde zuhur eden münâfıklar, Peygamberimiz ve müminleri çok meşgul etmişler, Hz. Peygamber’i halkın gözünden düşürmek ve inananların önünü kesmek için ellerinden geleni artlarına koymamışlardır. İslam'ın zaferi karşısında da ganimetten pay alabilmek için müminlerin yanında yer alarak iman iddiasında bulunmuşlardır. Kur’an, bunların davranış ve özelliklerinden sık sık söz etmektedir. Tarih boyunca İslam toplumuna kambur olan bu taifenin, şerri, hile ve desiselerinden kurtulmak için onları iyi tanı
27.3 TRL 42 TRL
Tükendi
İlk dönemlerden beri yazılan tefsirlerin takip ettikleri belli yöntemleri bulunur. Ebû Ca‘fer et-Taberî gibi âlimler, âyetlerle ilgili bütün rivâyet malzemesini ortaya koymak istemişlerdir. Bu bazen konuyla ilgili birbirinden farklı rivâyetlerin oluşmasına zemin hazırlamış, bu durum da rivâyetlerin arasında tercih yapma gereğini doğurmuştur. Kimi tefsirler ise daha çok kelâmî problemlere yönelmiş, konu hakkındaki Ehli Sünnet’in görüşünü ortaya koymayı hedeflemiştir. İmam Mâturîdî’nin Te’vîlâtü Ehli’s- sünne
162.5 TRL 250 TRL
Tükendi
İlk dönemlerden beri yazılan tefsirlerin takip ettikleri belli yöntemleri bulunur. Ebû Ca‘fer et-Taberî gibi âlimler, âyetlerle ilgili bütün rivâyet malzemesini ortaya koymak istemişlerdir. Bu bazen konuyla ilgili birbirinden farklı rivâyetlerin oluşmasına zemin hazırlamış, bu durum da rivâyetlerin arasında tercih yapma gereğini doğurmuştur. Kimi tefsirler ise daha çok kelâmî problemlere yönelmiş, konu hakkındaki Ehli Sünnet’in görüşünü ortaya koymayı hedeflemiştir. İmam Mâturîdî’nin Te’vîlâtü Ehli’s- sünne
162.5 TRL 250 TRL
Tükendi
Toplam 482 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1