Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Aldanışı, insanlığın trajik bir hakikati olarak sunan el-Keşf ve’t-Tebyîn fî Ğurûri’l-Halki Ecmaîn, gururun/aldanışın arkasındaki aldanma hikâyelerini çeşitli tasvirlerle ortaya koyuyor. Bu anlamda “Tüm İnsanların Aldanışının Keşif ve Beyanı” olan bu kitapta Gazzâlî; insanların, arzularını tatmin yönündeki tabii temayüllerine uymalarından çok, bunların üzerini örten bazı erdemler vasıtasıyla kendilerini kandırmalarıyla ilgileniyor. Bu yüzden de kitapta, aldanışın elinden neredeyse kimsenin kurtulamadığını g
34.3 TRL 49 TRL
Tükendi
Tasavvuf; tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimler kategorisinde değerlendirilebilir mi? Bu ilimlere kıyas edildiği zaman tasavvufun bir ilmi disiplin olarak doğuşu neden gecikmiştir? Edebiyat, güzel sanatlar, musiki gibi bediiyat ile olan münasebetleri nasıldır? Tasavvuf İslam`ın içinde mevcut mudur yoksa Hristiyanlık, Hint, İran ve Uzak Doğu`daki dinler, mistik akımlardan doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilenmiş, ithal bir sistem midir? Hz. Peygamber`den itibaren kutlu üç neslin zühd anlayışının ta
52.5 TRL 75 TRL
Tükendi
Son dönem Osmanlı âlimlerinin en önemlilerinden olan ve uzun yıllar Edirne müftülüğü yapan Mehmed Fevzi Efendi (1826-1900), yaşamış olduğu dönemi iyi etüt etmiş ve gidişatı mükemmel bir okuyuşun sonucunda yapması gerekenlerin neler olduğunu düşünerek bunları uygulamaya koyan ender bilim insanlarındandır. Bu çalışmamızın amacı ömrünü ilmi çalışmalara ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan bilim insanımızı yeni nesillere tanıtmanın yanında onun çok değerli çalışması olan “Hadâik-i Hamîdiyye Nâm Ahlâk Risâlesi” i
28.6 TRL 44 TRL
Tükendi
Kur’ân-ı Kerim’de her şeyin bir beyanı bulunsa da söz konusu beyan -cüzî bazı meseleler dışında- umumî esaslar ve genel kaideler niteliğinde olup tafsîlî değildir. Sünnet ise genel nitelikli nasların taalluk ettiği hükümleri tafsîlî bir şekilde ortaya koymuştur. İslam âlimleri nass veya icmâ ile sabit olan hükümlerin illetinden hareketle hükmü nass ve icmâ’da bulunmayan meseleleri çözüme kavuşturmak için kıyasa başvurmuşlardır. Ancak âlimler kıyas yöntemiyle meselelerin hükümlere bağlanması esnasında oluşab
58.5 TRL 90 TRL
Tükendi
Her şeyin anlamı ve lezzeti ancak Allah'ı hakkıyla tanımak ve sevmekle mümkündür. Aksi halde yaşadığımız hayat, bir illüzyonun geçici kandırmacasından öteye geçemez...
38.5 TRL 55 TRL
Tükendi
Tasavvuf ilminin tarihi seyrine bakıldığında bu ilmin mensupları olan sûfîler, her dönem de her coğrafyada Allah’ın dilediği ve Hz. Peygamber’in yaşadığı Kur’ân hayatının gereğini yerine getirmek gayreti içerisinde olmuşlardır. Sûfîler, kimlik ve kişiliklerini Allah’ın ilmiyle hemhâl olmakla oluşturmuşlardır. Onların yaşam gayelerinin son merhalesi de Allah’a vuslattır. Onlar, vuslatı sadece ahiret hayatı için değil aslında dünya hayatında yaşamayı gaye edinen kişilerdir. Bu hakikati hayatlarında gerçekleşt
65 TRL 100 TRL
Tükendi
Tarih boyunca tasavvuf çevrelerinde, yaygın biçimde Peygamberimiz'in hadisi olarak kullanılıp meşhur olan nice sözden, özellikle tasavvuf kökenli olanlarının, Peygamberimiz'e ait olup olmadıklarını inceleyen bu eser, bir çok problemi Hadis Usulü ölçülerine göre irdelemekte ve sonuçta, iki ilim arasında gerçekleşen işbirliği ve yardımlaşma ile Tasavvufun, Hadis İlimleri açısından değerlendirmesini ve sağlam delillerle yürütülmesini amaçlamaktadır.
97.5 TRL 150 TRL
Tükendi
Bediüzzaman Albümü (Büyük Boy) Nesil Yayınları Ben çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün kıymet ve hayat ve şeref, o çekirdekten çıkan şecere-i Risale-i Nur ve mu'cize-i maneviye-i Kur'aniyeye geçmiş biliyorum. Ve öyle itikad ettiğimden, i'caz-ı Kur'ani hesabına izhar ederim. Bütün kıymet, bir mu'cize-i Kur'aniye olan Risale-i Nur'dadır. Hatta, eskiden beri taşıdığım Bediüzzaman ismi onun imiş, yine ona iade edildi. Risale-i Nur ise, Kur'an'ın malıdır ve manasıdır. Bediüzzaman Said Nursi
175 TRL 250 TRL
Tükendi
Kur’an-ı Kerim kıssalarından Hadis-i Şeriflere, Lokman Hekim’den er-Razi’ye, Behlül Dânâ’dan Cambaz Deli Osman Ağa’ya, Feridüddin-i Attar’dan Karadenizlinin hikmetli hâline uzanan kıssalar ve onlardan çıkarılacak hisseler... Kemâl Özer Hikmetli Kıssalar’da İslam dininin kaynaklarından aktardığı kıssalardan çağın sıkıntılarına şifa olacak hisseler sunuyor okuyucuya.
44.8 TRL 64 TRL
Âdemoğlu için helak edici işlerin en büyüğü karnının (yeme-içme) şehvetidir. Bu şehvetten ötürü Âdem (Aleyhisselam) ve Hz. Havva, Cennet’ten "zillet ve ihtiyaç evi” olan dünyaya atıldılar. Hakikat noktasından bakıldığı takdirde karın; şehvetlerin menbaı, hastalık ve afetlerin asil kaynağıdır. Zira kanın şehvetini tenasül uzvunun şehveti, kadınlara karşı heyecanın şiddeti takip eder. Sonra yeme ve cinsellik şehvetini, dünya rütbesi ile mala karşı olan rağbetin şiddeti takip eder. Sonra fazla mal ve rütbe arz
19.25 TRL 35 TRL
Tükendi
Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali (Rahle Boy - Kutulu)
68.25 TRL 105 TRL
Tükendi
Evradı Kadiriyye | Duaları Salavatları Günlük ve Haftalık Virdleri Evradı Kadiriyye Dua insanın halini Allah'a arz etmesi Ona niyazda bulunması Rabb'ine doğru yönelip Onunla iletişim kurmasıdır.İnsanın kibirlenme ve istiğnadan vazgeçip Allah'ın mutlak kudretini adaletini ve merhametini kavramasından doğan bir boyun eğmedir.Seslenmek çağırmak yardığma çağırmak Allah'a yalvarmak onanda dilekte bulunmak ona yakarmaktır.Dua ile kul Allah'ın sınırsız lutuf ve keremine sığınır Ondan başka dert ve sıkıntılarını
48 TRL 80 TRL
Tükendi
Bu güzide kitap Yunus Emre’yi nereden ve nasıl okumalıyım sorusunu soranların cevap bulacağı nitelikte bir eser. Yunus, yaşadığı dönemde türlü olumsuzluklar, savaşlar, yoksulluklar ile adeta kuruyan ve çoraklaşan Anadolu toprağını, neredeyse her biri bir ilahiye dönüşmüş irfan ve hikmet dolu sade ve yalın şiirleri ile sulamış, yeniden yeşertmiştir. Kendinden sonra gelmiş pek çok şaire örnek olmuş olan Yunus Emre, dilindeki sade ve saf Türkçe ile asırlarca canlılığını muhafaza edebilmiştir. Sözü samimiyetle
48.75 TRL 65 TRL
Tükendi
Elvan Çelebi XIII - XIV. yüzyılda yaşamış olup o dönemin alimlerinden İslami İlimler ve Tasavvuf konusunda eğitim almıştır. Kendisi Kırşehir’de doğmasına rağmen geldiği şeceresi Horasan ve Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Mutasavvıf olmasının yanısıra edebiyatta, şiirde, hadis ve fıkıh ilimlerinde de söz sahibi olmuştur. Elvan Çelebi “Menakibu’l-Kudsiyye fi Menasibi’l Ünsiyye” isimli eserinde tasavvufi konuları mesnevi ve beyitler halinde ele almıştır. Eserde şeriatın koyduğu ölçülerde ilimle amel etmek hus
53.3 TRL 82 TRL
Tükendi
En Güzel İsimler, ilâhî isimlere (el-Esmâu’l-Hüsnâ) dair yazılmış kitapların en meşhurudur. Gazzâlî eserin bütününde, bilhassa ilâhî isimleri açıkladığı ikinci ve esas bölümde, fertlerin Esmâ- i Hüsnâ ile irtibatı, insanın ilâhî ahlâkla ahlâklanmasının ne anlama geldiği ve kulun her bir isimden alacağı hisselerin neler olduğu meseleleri üzerine dikkatle durmaktadır.. el-Maksadu’l-Esnâ İslâm medeniyetinde marifetullaha dair yazılmış kitapların en kıymetlileri, en etkileyicileri arasındadır. Müellifinin kendi
41.3 TRL 59 TRL
Ey sevgili… Herkesin Sana, Senin Nûr’una, duana, merhametine ve şefkatine ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için tüm insanlığı kapsayacak şekilde bizlere de dua etmeni istiyorum. Yardım dileniyorum Senden, Senin şefaatini istiyorum hepimiz için ve Uhud Savaşı’ndan sonra Allah’a yaptığın duayla asırlar sonrasına da seslendiğin gibi Rabbime sesleniyorum beşeriyet için… “Ey Allah’ım! Hamdın tamamı Sana mahsustur.
26 TRL 40 TRL
Tükendi
31.5 TRL 45 TRL
Tükendi
21 TRL 30 TRL
Tükendi
Sanma ey hâce senden zer u sîm isterler Yevme la yenfe‘uda kalb-i selîm isterler Bağdatlı Ruhî Akıl büyük bir nimettir. İnsan, aklı kalbin hizmetine vermekle ruh semasında kanatlanır ve pervaz eder. Kalbî hayatta tezahür eden aşk, akla akıl ile veda etmektir. Aklın yetersizliğini akılla anlamak vahye muhatap olmanın da vesilelerinden biridir. Vahiy ise doğrudan doğruya bu aklın fonksiyonunu kavramış kalbe; daha teknik ifadeyle “akleden kalbe” hitap eder. İşte Cenab-ı Hakk’ın nazar ettiği bu kalptir ki maraz
42 TRL 60 TRL
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1