Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 427 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Türk-Arap ilişkilerinin uzun tarihi geçmişine, köklü kültürel bağlantılarına ve Türkler ve Arapların siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sayıda ortak çıkarlarına rağmen, genel olarak Türk-Arap ilişkileri ve özel olarak Türk halkının Arap algısı konusunda yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Türkiye’de Arap İmajı: Toplumsal Hafıza, Popüler Kültür, Kamuoyu başlıklı bu kitap, Türk halkı arasında Araplar hakkında oluşan hakim görüşlerin kaynaklarını ve bugün aldığı şekli göstermeyi amaçlamaktadır.
95 TRL
Tükendi
Göç sosyolojisinde entegrasyon olarak kavramsallaştırılan birlikte yaşam deneyimi, ev sahibi toplum ve mülteciler açısından kilit bir faktördür. Genel olarak sosyal, ekonomik, yasal, politik ve kültürel boyutları ile toplumların birbiriyle kaynaşması, hak ve yükümlülüklerini tanıması olarak nitelenebilecek olan entegrasyon, göç sürecinde farklı şekillerde tezahür edebilir. Entegrasyon sürecinde ev sahibi toplum ve mülteciler, güç ve kaynaklar açısından temelde eşit değildir. Ev sahibi toplum, kurumsal yapıs
39 TRL 60 TRL
Tükendi
Erken Cumhuriyet dönemi aydınlarından Sadri Etem’in 1934’teki Hibe tercümesinden beri tanıdığımız, Durkheim’ın en sıkı ve sadık talebesi Marcel Mauss’un bu derlemede biraraya getirilen dört makalesi, yeni teşekkül etmiş “sosyoloji” bilimini tanımlama, sınırlarını çizme ve epistemolojik temellerini sağlamlaştırmayı amaçlar. Sosyolojinin bağımsızlığını itinayla nesnesini tasvir ederek tahkim etmeye çalışan Mauss, psikolojiden hukuka rakiplerle tartışarak ilerler. I. Dünya Savaşı’nın yarattığı hayal kırıkl
46.2 TRL 66 TRL
Tükendi
Elinizdeki bu çalışmada Buhârî ve Müslim’in Sahîh adlı eserlerine seçtikleri hadis metinlerinde görünen veya metin aralarında hissedilen kadın figürüne dair detaylar derlenmeye çalışılmıştır. Kadın sahâbîlerin rivayetlerinin mahiyeti, tetkiki, fıkhî değerinin ortaya konması gibi nispeten yüzeysel ve zahire işaret eden meselelerden ziyade, izâfi olarak değerlendirilebilecek kısımlardaki derinlikli anlama dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bununla, rivayetin lafzî, zâhirî anlamından azade kalınacağı veya batini bir
39 TRL 60 TRL
Tükendi
"Aç müşteriler kafeslere doldurulmuş kedi ve köpekleri inceliyorlar, aralarında hayvanlar hakkında yorumlar yapıyor; sonra da kararlarını veriyorlar. Nihayet bir adam, metal bir maşayla uzun tüylü bir kediyi kafesinden hızla çekip alıyor ve apar topar mutfağa sokuyor. () O uzun tüylü beyaz kedi bunca yıl nasıl da aklıma takılıp kalmış! Onun o acınası durumunun benim için insan sömürüsünün pençesine düşmüş tüm hayvanların durumunu sembolize etmesinden olsa gerek. Hiçbir suçu olmayan tüm o masumların sembol
75.2 TRL 94 TRL
Tükendi
Balkan coğrafyası kültür zenginliği açısından dünyadaki en önemli coğrafyalardan biridir. Bu zenginlik modern dönemdeki etnik milliyetçilik sonucu değil, dinlerin getirmiş olduğu hoşgörü sayesinde olmuştur. Bu höşgörüyü sağlayan dini inançların günümüz aydınları tarafından nasıl algılandığını, başka bir ifadeyle toplumun öncülüğünü yapan aydınların, din konusunda nasıl bir anlayışa sahip olduklarını tespit etmek, Balkan coğrafyasının bugünkü ve gelecekteki durumuna ilişkin sağlıklı değerlendirmelerde buluna
120 TRL
Tükendi
Aşk ve romantizm heyecan vericidir. Özellikle de ilişkinin ilk zamanlarında. Duygular ve arzular doruğa çıkar, göz kamaştırıcı bir ışıltı içinde kendimizi harika hissederiz. Çoğu kişi, yaşadığı deneyimi “bulutların üstüne çıkmak” diye tarif eder. Fakat bazen, çok geçmeden sihirli duyguların üzerine karanlık gölgeler düşer. Ne olduğunu anlayamadan ilişkinin dengesi bozulur, çaresizlik ve öfke hüküm sürmeye başlar. Bir kadın olarak ilişkiniz hakkında kafa karışıklığı yaşıyors
81.6 TRL 102 TRL
Tükendi
Sosyal Kontrol ve Din isimli çalışmamızda sosyal kontrolün dinle ilişkisi ve bir sosyal kontrol aracı olarak dinin nasıl işlev gördüğü araştırılmıştır. Bildiğimiz gibi günümüz toplumlarında hayatın her alanında hızlı bir modernleşme, rasyonelleşme ve sekülerleşme hüküm sürmektedir. Bu süreç sonucunda toplumun her alanında gayri resmi kurum ve ilişkilerin yerini resmi kurum ve ilişkiler almıştır. Modern toplumlarda sosyal kontrol konusunda da benzer durum söz konusudur. Şöyle ki toplumda var olan geleneksel,
74.75 TRL 115 TRL
Tükendi
Karşılaştırmalı tarihsel analiz sosyal bilimlerde uzun ve seçkin bir tarihe sahiptir. Bugün modern sosyal bilimin kurucuları olarak kabul edilen Adam Smith’ten Alexis de Tocqueville’e ve Karl Marx’a kadar bütün isimler temel araştırma biçimi olarak bu yöntemi izlediler. Karşılaştırmalı tarihsel analizin süreç içindeki kazanımlarını değerlendiren, devam edegelen sorunları tartışan ve gelecek için gündemleri keşfeden bu derleme, temelde üç ana mevzu üzerinde duruyor: 1960- 70’lerden sonra alandaki bilgi birik
100.64 TRL 148 TRL
Tükendi
Kadın Çalışmaları: Temeller, geçmişte ve günümüzde toplumsal cinsiyet konusunda yapılan disiplinlerarası çalışmalara bir giriş niteliğinde. Bonnie G. Smith, Kadın Çalışmaları’nın doğuşunu ve gelişimini, eleştirmenlerin yaklaşımlarını da hesaba katarak ele alıyor, alanın temel meselelerini anlaşılır bir dille aktarıyor, günümüzdeki durumunu inceleyerek yeni tartışmalara genişçe yer veriyor. Kadın Çalışmaları’nın disiplinlerarası doğasını, temel feminist teorileri, toplumsal cinsiyet konusuna eleştiri ve yakl
64 TRL 80 TRL
Tükendi
“Neşe eyleme geçiren bir tutku. Bir durgunluk hali değil. Her şeyden olduğu haliyle memnun olmak değil. Hem kendi içimizde, hem de yakınımızdaki insanların içinde büyüyen gücün potansiyellerinin farkına varma sürecinin bir parçası. Spinoza’ya dayanarak, durumunuzu idrak etmeniz ve o an yapılması gereken şey neyse ona uygun bir şekilde harekete geçmeniz anlamına gelir. Böylelikle, değiştirme gücünüzün olduğunu, başka insanlarla birlikte bir şeyler yaparken değiştiğinizi fark edersiniz. Neşe, mevcut koşullara
69.6 TRL 87 TRL
Tükendi
Bir ilmin bağımsız olabilmesi için kendine özgü konusunun bulunması yanında, kendine özgü metodunun olması gerekir. Bu bağlamda sosyoloji 19. yüzyılın sonlarından itibaren felsefenin düşünme metodundan farklı olarak, gözleme dayalı araştırma metodolojisine sahip olmuştur. Feodal toplum yapısının yıkılması, Fransız İhtilali ve sanayi inkılabı ile başlayan süreçte ortaya çıkan sosyal olay ve olgular, sosyolojinin bağımsız bir ilim olmasını gerektirmiştir. Bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışının ikinc
70 TRL
Tükendi
Basit bir biçimde, “çalışmanın insanın ruhunda ve fiziksel bütünlüğü üzerinde oluşturduğu tahribat nedeniyle çalışan kişilerin çektikleri fiziksel ve/veya manevi acı, ıstırap” olarak tanımlanabilecek “çalışma acısı” kavramı Türkiye’de yaygın olarak kullanılmayan, pek bilinmeyen bir kavram. Uğur Şahin Umman, gerçek bir araştırmacı gazeteci titizliğiyle, onlarca çalışanla yaptığı görüşmelerle bu kavramın içini alabildiğine dolduruyor. Zira meslek hastalıklarından iş cinayetlerine, güvencesiz çalışma koşull
60.8 TRL 76 TRL
Tükendi
Ülkemizde beden kategorisi “toplumsal cinsiyet”le (gender) nerdeyse özdeş bir anlama sahip. Bedeni homojenleştiren bir söylem ve karşı söylemin eşlik ettiği çoğu çalışmada bireylerin gündelik dünyayı nasıl anlamlandırdığı genellikle gözden kaçırılıyor. Kendini bulma veya gerçekleştirme öyküsü içinde yaşamın doğrusal bir çizgiye oturtulması, ortaklıklarımızı çözdüğü gibi hikâyelerimizin sağaltıcılığını da azaltıyor. Bu eksik bakış açısına saplanmadan hazırlanan elinizdeki derleme kitap, beş yıl önce bir grup
45.5 TRL 65 TRL
Tükendi
Sedat Ulugana’nın çalışması merkezine Kürt ve Ermeni coğrafyasının önemli bölgelerinden biri olan Bitlis’i alıyor. Tanzimat’la birlikte resmî ve gayriresmî idari biçimlerin değiştiği bu coğrafyada Osmanlı’nın aşiretlerle olan ilişkilerini inceliyor. Jön Türklerden başlayarak ele alınan “şiddet”, bölgedeki gayrimüslimlerin, Sünni olmayan unsurların kaderini gözler önüne seriyor. Jön Türk Devrimi’nin önce yarattığı heyecanı, akabinde yaşattığı hayal kırıklığı ve kaosu ve bu hayal kırıklığının isyana nasıl dön
104.8 TRL 131 TRL
Tükendi
Golagûlê ve Zanqırt Köyleri, bu dramı yaşayan köylerden sadece iki tanesidir. Her ikisi de Mardin'in Şemrex (Mazıdağı) içesine bağlı köylerdir. Zanqırt, Şemrex'in doğusuna, Golagûlê ise batısına düşer. Zanqirt (Bilge) Köyü, Geçici köy korucularının bir iç çatışmaları sonucu 4 Mayıs 2009 tarihinde Kendi köylerine yaptıkları silahlı bir baskında 44 insanın ölümüne yol açtılar. En başta, o günlerin Diyarbakır Mazlum der Şubesi olmak üzere diğer insan hakları kuruluşlarının da çok hızlı ve etkin çalışmaları olm
97.5 TRL 150 TRL
Tükendi
Barışın ve savaşın anahtarı Kürt sorunu, adlı iki ciltlik kitabımızda aşağıdaki soruların cevaplarını aramaya çalışmıştık. KÜRTLER kimdir? Kökenleri nerelere dayanır? Nerede ortaya çıkmışlar? Nerelerde yaşıyorlar? Yurtları, Vatanları neresidir? Demografileri, Sosyo-kültürel yapıları nasıldır? Tarihi seyir içerisinde neler yaşadılar? KÜRDİSTAN neresidir? Şu andaki durumu nedir? KÜRT SORUNU nedir? Ne zaman ve neden ortaya çıktı? Neleri kapsıyor? Dinin ve Müslümanlığın milletlere, Kürtlere bakış açısı nedir? K
97.5 TRL 150 TRL
Tükendi
İnsan için hayatı anlamlı kılan, hayata dair gerekli olan soruları sorabilme ve onlara aynı gereklilikle cevap verebilme, alabilme özgürlüğünün olmasıdır. Bu temelde bu kitaba baktığımızda, bu kitabın bu soruların cevaplarını aradığını görürüz: KÜRTLER kimdir? Kökenleri nerelere dayanır? Nerede ortaya çıkmışlar? Nerelerde yaşıyorlar? Yurtları, Vatanları neresidir? Demografileri, Sosyo-kültürel yapıları nasıldır? Tarihi seyir içerisinde neler yaşadılar? KÜRDİSTAN neresidir? Şu andaki durumu nedir? KÜRT SORUN
97.5 TRL 150 TRL
Tükendi
İnsan için hayatı anlamlı kılan, hayata dair gerekli olan soruları sorabilme ve onlara aynı gereklilikle cevap verebilme, alabilme özgürlüğünün olmasıdır. Bu temelde bu kitaba baktığımızda, bu kitabın bu soruların cevaplarını aradığını görürüz: KÜRTLER kimdir? Kökenleri nerelere dayanır? Nerede ortaya çıkmışlar? Nerelerde yaşıyorlar? Yurtları, Vatanları neresidir? Demografileri, Sosyo-kültürel yapıları nasıldır? Tarihi seyir içerisinde neler yaşadılar? KÜRDİSTAN neresidir? Şu andaki durumu nedir? KÜRT SORUN
97.5 TRL 150 TRL
Tükendi
Introducing the Syrian revolution, launched against the criminal Assad in March of 2011, describing its causes and objectives, popular and international positions on it and the most prominent events in its heroism and sacrifice filled chapters. The revolutionaries’ tools of confrontation, from peaceful demonstrations to armed resistance, media work, literature, art, legal and political work, among other efforts. The Assad regime and its allies’ tools of confrontation; from killing, bombing with various type
111 TRL 185 TRL
Tükendi
Toplam 427 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1