Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bedreddîn Aynî hicri IX. yüzyılın önemli simalarındandır. Eserleri arasında yer alan Umdetü’l-Kârî’de müellif Buharî’de geçen hadisleri şerh ederken aynı zamanda sarf, nahiv ve belâgat açısından incelemeye tabi tutmuştur. Böyle bir eserin belagat açısından incelenmesi önemlidir. Adem Yener’in bu şekil bir çalışma ile eseri alana kazandırması takdire şayandır. Alana ilgi duyanların istifade edeceğini düşündüğümüz bu çalışmayı biz okurlarla buluşturan yazar Yener’e teşekkür ederiz.
41.6 TRL 64 TRL
Tükendi
Yüce Allah, dünyayı bir imtihan alanı olarak; ahireti de bunun karşılığının alınacağı yer olarak belirlemiştir. Bir anlamda dünyayı tarla mesabesinde görmüş, ürünün alınacağı yer olarak ise ahireti göstermiştir. İnsan, burada ya ilahi emir ve yasaklara uyar, karşılığında cenneti bulur; ya da emir ve yasakları çiğner, karşılığında cehennemi bulur. Bu kitabımızda Allah’ın buyruklarına uyan mümin-muttaki kullarına tahsis edilecek ebedi hayat: cennet konusunu ele aldık. Kur’an ve sünnet verilerine göre cennet k
66.5 TRL 95 TRL
Tükendi
Mi‘yârû’l-İlim ismiyle tanınan bu kitap iki amaç için yazılmıştır: İlk amaç: Düşünme ve akıl yürütme yollarını anlatmak, kıyas ve cümleyi ifade etme biçimlerini açıklamaktır. Çünkü yaratılış ve sezgilerle insana bahşedilmeyen nazari ilimlerin, düşünme ve çaba harcama sonucu öğrenilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bu ilimleri öğrenmek için salt bir çaba yeterli değildir. Nitekim ilim peşinde koşan bir kimse, öğrenme yollarını keşfedemediği için buna uygun olmayabilir. İlim yoluna girse dahi bu yolun sonuna ula
65 TRL 100 TRL
Tükendi
Amentü’nün açılımı mahiyetindeki bu mütevazı çalışmamız; şiir diliyle ve anne ile evladı arasındaki sohbet ortamında , meraklı evladın sorduğu anlamlı sorulara annesinin verdiği bilgece temellendirilmiş cevaplar şeklinde düzenlendi ve adının da Meraklı Çocuk ile Annesi üst başlığı ve İslam’ın Âmentüsü ana başlığı ile sunulması uygun görüldü.
45 TRL 60 TRL
Tükendi
Allah’ın dini İslam, inananları ümmet diye tanımlar ve coğrafya, ırk, dil, statü ve diğer farklılıkları dikkate almaksızın aralarındaki ilişkiyi kardeşlik hukuku üzerinden inşa eder. Bunun ardından müminlerin birbirlerine sıkıca kenetlenerek tek vücut olmalarını, neşe ve hüzünlerini paylaşmalarını hedefler. Ahlak temelli bu gaye, dünyaya adaleti bir başka ifadeyle huzuru hâkim kılmayı amaçlar. Elinizdeki kitap, Kur’an’ın ve Son Elçi’nin kardeşlik talebinin hayata geçirilmesi için çağımız Müslüman’ına soruml
26.25 TRL 35 TRL
Tükendi
Osmanlı devletinin son dönemlerinde Bağdat müftüsü olan Âlûsî (ö. 1270/1854) dil, edebiyat ve tefsir alanlarında yaptığı çalışmalarla, özellikle hacimli tefsiriyle adından çokça söz ettirmiş bir Osmanlı âlimidir. Osmanlı devletine müftülük yaptığı yıllarda yazdığı tefsirinde, başta Zemahşerî’nin (v. 538/1143) el-Keşşâf’ı olmak üzere birçok tefsir ve onların hâşiyelerinden yararlanmıştır. Bunun yanında Âlûsî, Beyzâvî ve hâşiyelerinden de önemli ölçüde istifade etmiştir. Âlûsî’nin, özellikle Hafâcî’nin (
195 TRL 300 TRL
Tükendi
Osmanlı devletinin son dönemlerinde Bağdat müftüsü olan Âlûsî (ö. 1270/1854) dil, edebiyat ve tefsir alanlarında yaptığı çalışmalarla, özellikle hacimli tefsiriyle adından çokça söz ettirmiş bir Osmanlı âlimidir. Osmanlı devletine müftülük yaptığı yıllarda yazdığı tefsirinde, başta Zemahşerî’nin (v. 538/1143) el-Keşşâf’ı olmak üzere birçok tefsir ve onların hâşiyelerinden yararlanmıştır. Bunun yanında Âlûsî, Beyzâvî ve hâşiyelerinden de önemli ölçüde istifade etmiştir. Âlûsî’nin, özellikle Hafâcî’nin (
195 TRL 300 TRL
Tükendi
Son yıllarda, İslam öncesi Arabistan’ı konu edinen araştırmaların sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Bunda, arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan kalıntılar yanında disiplinler arası kolektif çalışmaların büyük payı vardır. Bu tarihten itibaren Arabistan tarihi hakkında kaynaklardaki kısıtlı bilgilerin gelişmesi, ilmî araştırma ve keşiflerin artışı, bu dönemle ilgili tarihî gerçeklerle bağdaşmayan ve ilmî verilere ters düşen bilgilerin değişmesini sağlamıştır. Arabistan’ın İslam tarihi bakımın
36.4 TRL 56 TRL
Tükendi
Kalbsiz bir dünya, atşe topu ve kan deryasından başka bir şey değildir... Kalp merkezli insan; halifedir, şahittir.. Kalp merkezli aile, cennetten bir köşedir.. Kalp merkezli oluşumlar; yed-i Kudretin devrede olduğu rahmet ortamlarıdır. Kalp merkezli toplumlarda; insan insanın kardeşidir. Kalp merkezli bir dünyanın insanlığa müjdesi; rahmet ve adalettir. İşte günümüz insanın sorumluluğu burada başlıyor.. Modern dünyanın imha sürecinde kalp merkezli yeni bir dünya inşa etmektir.. Gerçek hayat, yürek
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
Ahir zaman fitnelerinin temel sebebi, İslam ümmetinin Yahudi ve Hristiyanları karış karış, adım adım takip etmesidir. Bir kelerin yuvasına girseler dahi, vardır bir hikmeti/menfaati deyip onları takip etmeye devam etmesidir. Bunun sonucunda; akide, ibadet, namaz, mescidler, âlim, kurrâ ve hatipler, muâmelat, ticaret ve zikredilebilecek her şahısta ve her alanda sayısız fitne ortaya çıkmıştır. Yalan, iftira, kandırma, dolandırma, hırsızlık, gasp, fuhuş, güvensizlik, cehalet, haksızlık, zulüm, baskı, katliam
26 TRL 40 TRL
Tükendi
Arka Kapak; Duydukları korkunçtu. İhanetle suçlanıyordu... Ama neden? Ne yapmıştı ki? Ne yaptığı belliydi. Ona bazı haksızlıkları görmezden gelmesi söylenmişti. Ama o, bunu kabul etmemişti. Masum insanları korumak için kendini siper etmişti. Şimdi ise elleri bağlı olarak başkente götürülüyordu. Hem de esirler arasındaydı. İyi ama iki bin kilometreden daha uzak bir mesafeye yürümekle kaç gün sığardı? *** İmam Şafii’nin ilim yolundaki mücadeleleri dillere destandır. Uykuya ayırdığı az bir sürenin dışında vak
26 TRL 40 TRL
Tükendi
Kâinatta ve yaratılışta görülen birlik, onları yaratan Yüce Allah'ın birliğine dayanmaktadır. Tevhidi iptal eden şirk zihniyetlerinin, yaratılıştaki birliği, nizamı, ahengi açıklayabilecek güçte bir argümanlarının olmamasını, Yüce Allah'ın insanlara gönderdiği tenzili ve gösterdiği tekvini âyetleri karşısında bu kimseleri cevap veremeyecekleri bir pozisyonda delilsiz bırakmasını, kâinatta ve sosyal kanunlarda görülen birliği Kur'ân, tevhid düşüncesini inşa etmede delil olarak kullanır. Çünkü arzdaki tüm del
48.75 TRL 75 TRL
Tükendi
Günümüzün yoğun ve yaygın kültürel mücâdele ortamında vahyî gerçekliklere, Kitap ve Sünnet öğretilerine bilgi ve eylem olarak sahip çıkma görev ve sorumluluğu, özgün müslüman kimliğinin gereğidir. Bu durum, ÜSTÜN NİTELİKLİ DEĞERLERİMİZ (40 hadis - 40 yorum) çalışmasının gerekçesini ve güncelliğini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı işte bu hayatî noktada din kültürümüze mütevazi bir katkıda bulunabilmekten ibarettir.
70 TRL 100 TRL
Tükendi
Ebüssuûd Efendi Osmanlı devletinin en ihtişamlı döneminde yetişmiş önemli öncü şahsiyetlerden biridir. Eleştirel bir bakış açısına sahip olan ve yetkinliği tartışmasız kabul edilen Ebüssuûd Efendi çağdaşları tarafından çokça övülmüş ve adına kasideler yazılmıştır. Başta kıvrak zekâsı olmak üzere birçok mümtaz vasfıyla kısa zaman içinde akranları arasında temayüz etmiş ve her kademesinde görev aldığı ilmiye teşkilatının zirvesindeki Şeyhülsilamlık makamına yükselmiştir. Uzun yıllar kaldığı bu görevin ağır yü
31.2 TRL 48 TRL
Tükendi
Kuşkusuz İslam Medeniyetinin yeniden inşa sürecine ivme kazandırılmasının en önemli unsurlarından birisi ilim adamlarımızın yetişmesidir. Geçmişte muhteşem bir medeniyet kuran Müslümanların bugün yine özlem duyulan bir medeniyetin kurulmasında rol almalarına katkı sağlamada ihtiyaç duyulan hususlardan biri de kendi geçmişlerini yeniden hatırlamaları, onları tanımaları ve modellemeleridir. İslam medeniyetinin beslendiği temel kaynaklardan birisi kuşkusuz Hz. Peygamberin sünneti ve sünnetin yazılı kaynakları
29.25 TRL 45 TRL
Tükendi
Teftâzânî, hem alî hem de âli ilimlerde derinleşen bir şahsiyet olarak ‘âllâme’ vasfını kazanmış ve kendisinden sonraki dönemlerde, bu vasıfla anılmıştır. Onun ilgi alanının daha çok dil (Belagat) ve usûl ilimleri (Kelam, Fıkıh Usulü) olduğu ve asıl başarısını bu alanlarda gösterdiği görülmektedir. Kendisinden sonraki nesiller üzerinde de daha çok bu alanlarda etkili olmuştur. Teftâzânî’nin yaşam öyküsü, Osmanlı Devleti’nin henüz kuruluş devrini yaşadığı bir döneme denk gelmektedir. İslam dünyasının kuzey d
29.25 TRL 45 TRL
Tükendi
Günümüzde bazıları İslam’ın Batılı yorumuna sahip çıkmaktadır; kimileri İslam dünyası içerisinde modernizmin sözcülüğüne soyunurken, kimileri de fundamentalizm denilen fikir ve hareket yelpazesini desteklemektedir. Peki şu hâlde, Müslümanların çok büyük bir çoğunluğu tarafından hâlâ sürdürülen, 14 yüzyıl boyunca yaşanan geleneksel İslâm’ın savunusunu kim üstlenecek? Bu kitap, geleneksel İslam’ın ne olduğunu açıklama ihtiyacına bir cevap olarak kaleme alınmıştır. Hemen her gün, İslami düşüncenin ne olduğuna
66.5 TRL 95 TRL
Tükendi
Son yüzyılda Batı’da İslam’a yönelik bir ilgi artışı söz konusu. İslam’la bağlatılı küresel olaylarla da ilgili bir durum bu. Bu artan ilgi 11 Eylül 2001’deki olaydan sonra olumlu olumsuz daha da yoğunlaştı. Dünya, İslam hakkında bilgiye susamış durumda ve bir şeyler öğrenmek istiyor. Fakat bu susuzluk temiz bir suyla giderilmiyor. Medya platformalarındaki “bilgi seli” karalamalar ve çarpıtmalarla dolu. Aktarılan enformasyon İslam’ı öğretmekten çok politik ve ideolojik amaçlarla yapılan dezenformasyon veya
59.5 TRL 85 TRL
Tükendi
Zaman zaman Kur’ân’da işaret edilen kevnî olaylarla günümüzde ulaşılan bilimsel veriler arasında çelişkiler olduğu yönünde birtakım iddialar dile getirilmektedir. Elinizdeki bu kitap bu tür iddiaları ele almakta, iddiaların nereden kaynaklandığını ve doğru olup olmadığını, gerek Kur’ân’ı doğru anlamak için gerekli ilkeler, gerek konunun Kur’ânî boyutu gerekse bilimsel veriler ışığında değerlendirmektedir. Kitapta yer verilen örnekler ve bunlara dair yapılan izahlar, Kur’ân’da bilimsel verilere aykırı bilgil
37.7 TRL 58 TRL
Tükendi
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın Telhîsu’l-Miftâh Şerhi -Tahkik ve Değerlendirme-
130 TRL 200 TRL
Tükendi
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1