Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 34 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Dil mantığı kelimeleri veya kavramları kategorilere ayırmaz ve hiçbirini bir diğeriyle aynı kümede bulundurmaz ve küme oluşumuna da izin vermez. Fakat seviyeleri ve sıralamaları vardır, aidiyet ve ailiyet içermez. Her kelime, kelimeler yığınından ölerek arınmış ve 1’e eşit değer olmuştur. Kelimeler birbirlerine yüklenmez, toplanır. Burada toplama dediğim işlemlerin tamamı aslında bir bütünlenme, birleşmedir. Toplama her ne kadar bir artmayla ilerlese de sonuç olarak toplam yine 1’e eşit olacaktır. Bu işleml
37.8 TRL 54 TRL
Tükendi
Heidegger Varlık ve Zaman’da özne ve nesne, dolayısıyla da ben ve dünya dikotomisini aşmaya çalışarak, dünyaya dair bilindik anlamda ne nesnel ne de öznel olmayan egzistansiyal bir tasavvur geliştirmiş ve bu surette felsefe geleneğinin “Parmenides’ten beri üstünden atlamış olduğu” dünya fenomenini yepyeni bir ışık altında analiz etmiştir. Sonuçta, dünya-da-olma, fırlatılmışlık ile ölüm arasında var olan Dasein’ın özsel varlık karakterini oluşturur. Buna göre, yalnız Dasein’ın dünyası vardır, giderek Dasein
58.8 TRL 84 TRL
Tükendi
Dedi: İnsan ne zaman mutlu olur?.. Dedim: Dünyayı anlamlandırdığı zaman!.. Dedi: Peki ne zaman mutsuz olur?.. Dedim ki: Dünyanın anlamını çözdüğü zaman!?
19.04 TRL 28 TRL
Tükendi
Yirminci yüzyılın en tartışmalı düşünürlerinden Simone Weil, felsefesiyle hayatını iç içe geçirmiş önemli bir simaydı. Hakikat ve adalete yönelen inatçı arzusu onu seçkin akademik çevrelere, fabrikalarda çalışmaya, siyasi aktivizme ve manevi yalnızlığa sürükledi. Özellikle Tanrı-insan ilişkisi üzerine yazdıkları, onu dönemindeki diğer filozoflardan ayırıyordu. Adrienne Rich, onun için şöyle demiştir: “Simone Weil, yüzyılımızın en çok ihmal edilen kaynaklarından biridir.” Tanrı sevgisi ve bahtsızlık, Weil’in
22.4 TRL 32 TRL
Tükendi
20 ve 21 yüzyıla damgasını vuran “metatarih” savıyla günümüz tarihçiliğine yön veren ve tarihçilikte linguistic turn olarak bilinen dilsel dönemeçin nüvesini atan Hayden White, senelerce ders kitabı olarak okutulan bu kitabında on dokuzuncu yüzyılın tarihsel bilinç biçimlerini çözümlüyor. Modern tarihyazımı ekollerine nüfuz edip edebî teknikleri kullanarak çok yönlü bir tarihyazımı anlayışının yolunu açan ve yayımlandığı 1973 yılından bu yana tarihyazımının doğasını anlamak için temel kaynaklardan biri adde
69.3 TRL 99 TRL
Tükendi
Modern matematiksel mantığın kurucusu olan Gottlob Frege, Aristoteles’ten sonraki zamanların en büyük mantıkçısı olarak kabul edilmektedir. Eserleri kendi döneminde çok fazla üne kavuşmamış, fikirleri daha çok kendisinden etkilenen düşünürler aracılığı ile yayılmıştır. Birbiri ardına devrim niteliğinde eserler neşreden Frege, modern mantığın gelişimini mümkün kılan temel fikirleri kendi başına keşfetmiştir ve bütün disiplini adeta tek başına kurmuştur. Matematik felsefesi, matematiksel mantık, dil felsefesi
30.8 TRL 44 TRL
Tükendi
Çağdaş felsefede, fiziksel unsurlardan oluşan bir doğada ortaya çıkan bilinçli bir canlı olmanın anlamı nedir? Bilincin beyin veya bedene indirgenemeyen doğaüstü bir ilkesi var mıdır? Doğalcılık ile teizm birbiriyle çelişir mi? Bilince dair bilimsel bulgular teizmle çelişmeyecek hatta izah gediğini kapatacak şekilde yorumlanabilir mi? Bu soruların kuşatıcı bir şekilde ele alınması, mevcut kuramlarla yüzleşmeye ve mümkün olduğunca bu kuramların din felsefesi ile ilişkisini kurmaya bağlıdır. Din Felsefesi Der
64.6 TRL 95 TRL
Tükendi
Sir Anthony Kenny, modern dünyada felsefenin gelişiminin büyüleyici öyküsünü, 19 yüzyılın başlarından 20 yüzyılın sonlarına dek ele alıyor. Olağanüstü bilimsel gelişmeler, kültürel değişimler ve siyasi karışıklıkların dışında (ve onlarla iç içe geçen) son iki yüzyıl kendimiz ve dünyamız hakkındaki anlayışımızı değiştiren felsefi düşüncenin en ilginç ve özgün gelişmelerine tanıklık etti. Kitabın ilk bölümünde başlıca düşünürleri tarihî bağlamları içerisinde tanıtan Kenny, daha sonra dönemin felsefi eserlerin
83.64 TRL 123 TRL
Tükendi
Gilles Deleuze’ün 4 Kasım 1995’teki vefatının hemen ardından Serge Toubiana onu şu sözlerle andı: “Son otuz yıla damgasını vurmuş Fransız düşünürleri arasında yalnızca Deleuze sinemayı hakiki anlamda sevmişti.” Felsefenin hayati unsurlarıyla birlikte sanatların da “felsefeden sanata, sanattan felsefeye geçen ayrılmaz güçler” olduğunu savunan Deleuze’e göre, filozoflar kavramları, yönetmenler ise imajları icat eder. Fakat yönetmenler sinema hakkında konuşmaya başladığında artık “başka bir şeye dönüşür”.
80.24 TRL 118 TRL
Tükendi
Fransız filozof Gilles Deleuze yirminci yüzyılın en yenilikçi düşünürlerinden biridir. Cinema 1: The Movement-Image (1983) ve Cinema 2: The Time-Image (1985) adlı iki ciltlik eseri, yayınlandığı tarihten itibaren film ve felsefe alanındaki çalışmaları derinden etkilemiştir. Film, medya ve kültür konularına odaklanan araştırmacılar, Deleuze’ün düşüncesinin en etkin nasıl kullanılabileceği üzerine kafa yormayı sürdürmektedir. D. N. Rodowick editörlüğündeki bu kitap, Deleuze’ün sinema yazıları hakkında ka
83.64 TRL 123 TRL
Tükendi
PUTPERESTLİĞİN MODERN DÜNYADAKİ KALINTILARI Owen Barfield, yirminci yüzyılın en önemli yazar ve filozofları arasında gösterilmektedir. Görünüşleri Kurtarmak, bizim gördüğümüz dünya ve gerçekteki dünya arasındaki fark ile ilgili. Din, doğa, evrim ve bilinç kavramları kitapta geniş bir şekilde tartışılıyor ve modern çağın putları bir bir ortaya seriliyor. Barfield, bizi insan düşüncesinin tarihiyle birlikte destansı bir yolculuğa çıkarıyor. İlkel insanın bilinci ile şimdiki zamanların bilinci, antropoloji, fi
42 TRL 60 TRL
Tükendi
16. Yüzyıldan itibaren Batı'da Hristiyanlık özelinde Din'e, Din'in müesses yapısı kiliseye ve dolayısıyla din adamlarına yönelik bir muhalefet başlamıştır. Bu muhalefet zamanla şiddetini arttırmış, Aydınlanma Hareketi ile ideal kimliğine kavuşmuş ve bir bakıma sonraki gelişmelerin yönünü tayin eden güçlü bir referansa dönüşmüştür. Aydınlanmacı hareketin insanı merkeze alan ve dini referanslar karşısında aklı yücelten tavrı, pozitivist anlayışların vücut bulmasına ve inanç noktasında Deizm ve Ateizm gibi yar
31.5 TRL 45 TRL
Tükendi
On dokuzuncu yüzyılda evrimci biyoloji, insan-hayvan arasındaki farkı ortadan kaldırmıştı. Günümüzdeyse biyo-teknik ve gen mühendisliği makine-insan arasındaki sınırı belirsiz hale getirdi. Biyonikler, yapay zeka, genetik kopyalama gibi metotlar nedeniyle artık insanın sınırları tartışmalı hale geldi. Eğer insanın bir kutsiyeti ve doğası yoksa, onu biteviye değiştirmemize, yapay organlarla takviye etmemize, embriyoya müdahale ederek üstün nitelikli insan ya da insan-hayvan- makine arası bir varlık inşa etm
38.5 TRL 55 TRL
Tükendi
Başaklar ve Ayrık Otları hakikatin yalandan, iyinin kötüden, doğrunun yanlıştan ayırt edilmesinin zorunluğunu ima eden bir İncil deyimi. Tage Lindbom, zamanımızda seküler ve modern projenin kendini hayata geçirme imkanı bulabilmek için hakikat ve yalan arasında bir orta bölge oluşturarak göreceliliğin at koşturduğu bir meydan inşa ettiğini söylüyor bize. Eser, bu şartlar altında, post-modern söylemlerin yeni bir paradigma sunmadığı noktasından hareketle; Bu söylemlerin, düşünen beyinleri daha fazla ablukaya
32.2 TRL 46 TRL
Tükendi
Dünyada ve ülkemizde daha çok yapay zekâ alanında çalışanların What Machines Cant Do (Makineler Neyi Yapamaz?) adlı eseriyle tanıdıkları Hubert L. Dreyfus bu eserinde İnternetin neyi yapıp neyi yapamayacağını soruşturuyor. Sanal Aklın Eleştirisi mahiyetinde yazılmış bu eserde internetin epistemolojik, ontolojik ve aksiyolojik düzeyde fenomenolojik bir eleştirisi yapılmaktadır. Dreyfus, öncelikle internetten bilgi edinme sorununu incelemekte buradan kalkarak kendi geliştirdiği bedene dayalı altı aşamalı özg
23.12 TRL 34 TRL
Tükendi
ANTİKÇAĞ YUNAN DÜŞÜNCESİ - ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ İnsanlıkla birlikte var olan felsefenin Antik Yunan düşünürleri tarafından olgunlaştırıldığı genel bir kabuldür. Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes'in ilkin yeni bir doğa okuması yaptıklarını; ikinci olarak yeni doğa okumasında artık doğal olayların nedenini başka doğal olaylara bağladıkları görülmektedir. Açıktır ki Antik Yunan düşünürleri, özellikle Platon ve Aristoteles, Batı medeniyetinin gelişiminin onsuz anlaşılamayacağı bir düşünce bileşeni oluşturmuşlar
115.5 TRL 165 TRL
Tükendi
Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağdaş İslam düşünürlerinin yetişme serüvenlerini, tecrübelerini, birikimlerini ve düşüncelerini tanıtmak hedeflenmiştir. Bununla aynı zamanda çağdaş İslam düşüncesi ve bu düşünceyi temsil eden düşünürler hakkında genel bir fikir vermek de amaçlanmıştır. Kitapta yer alan düşünürleri şöylece sıralamak mümkündür: Eb
35.75 TRL 55 TRL
Tükendi
Güney Amerika İngiliz Guyanasında Georgetownda doğan George Granville Monah James İngilterede Durham University ve bir süre sonra University of Londonda eğitim gördükten sonra, Columbia Universityde doktorasını aldı. Matematik, Latince ve Yunanca dersleri vermeye başladı. University of Arkansasta çalışmaya başlamadan önce, mantık profesörü oldu ve North Caroline, Salisburyde Livingstone Collegede eğitim verdi. Stolen Legacy kitabı ile tanınan yazar hakkında fazla malûmata sahip olmamakla beraber, oldukça il
22.75 TRL 35 TRL
Tükendi
Son yıllarda gerek batıda, gerekse ve daha yavaş bir seyirle olmak üzere ülkemizde mistik olana ilginin biraz da kişisel gelişim yöntemleriyle ve bireysel mutluluk arayışlarıyla cilalanmış olarak uyandığı gözlemleniyor. Bu cilalı görünümün taşıdığı ve okurlara dayattığı ´hafiflik´ ve ´laubalilik´, çok derinde bulunan ve kendisine ancak kemal-i ciddiyetle vukufiyet kesbedilebilecek olan tartışmaları bu kitapların okurlarının gözünden gizliyor. Walter Stace´e ait olan ve dilimize Abdüllatif Tüzer tarafından ç
9.8 TRL 14 TRL
Tükendi
Ünlü bilim ve toplum felsefecisi Karl R. Popper´in Tarihselciliğin Sefaleti adlı bu eseri, her iki felsefe disiplininin de problemlerini kendi kavşağında buluşturan çarpıcı bir başyapıt. Filozofun, gerek Açık Toplum ve Düşmanları gerekse Bilimsel Buluş Mantığı adlı eserleri, daha temelli problemlere ışık tutmak üzere bu kitapta bir araya getirilmiş. Bilim ve sosyal bilim ilişkilerinin incelendiği eser boyunca merkezi kavram tarihtir. Fakat yoksulluğu öne sürülen asıl fikir "tarihsel" yöntem değil, tarihin m
7 TRL 10 TRL
Tükendi
Toplam 34 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1