Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 243 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Dört Halife Üç Cinayet
Fetih olgusunun dayandığı temel muharrik olan cihat ülküsü ve buna bağlı olarak şehit olmak, dört halife de dâhil ashabın temenni ettiği bir şeydi. Kâfirlerle savaşarak şehit olma temennisi dört halife için gerçekleşmemiştir. Hz. Ebû Bekir hastalanarak vefat etmiş; Hz. Ömer, bir Mecusi tarafından şehit edilmiş; Hz. Osman ve Hz. Ali ise kendilerini Müslüman olarak tanımlayan ve İslam ümmeti arasından çıkan kişilerce uğradıkları suikastlarla öldürülmüşlerdir. Bu çalışmada, dört halifenin vefatları, çeşitli yö
18.2 TRL 28 TRL
 %  35
Kudüs'ün İstilasından Urfa'nın Fethine;Müslümanların Haçlılarla Mücadelesi
Kudüs'ün 1099'da Haçlılarca istilası, İslâm dünyasını dehşete düşüren bir sürecin dönüm noktasıdır. Urfa'nın 1146'da Haçlılardan kurtarılarak yeniden fethi ise o dehşet verici sürecin son bulacağını haber veren ilk büyük tarihsel gelişmedir. Bu iki tarihi olay arasındaki kırk yedi yıllık zaman dilimi, Müslümanların Haçlılara karşı mücadelesinin oluşup rayına oturması açısından tarihi bir öneme haizdir. Ancak Batılı araştırmaların aksine Müslüman dünyada o dönemin önemine denk gelen çalışmalar yapılmamıştır.
22.75 TRL 35 TRL
 %  35
İslam Öncüleri (12 Kitap)
Hz. Zeyd b. Hattab Hz. Üseyd b. Hudayr Hz. Selman-ı Farisi Hz. Sad b. Muaz Hz. Huzeyfe b. Yeman Hz. Hamza b. Abdulmuttalib Hz. Ebu Zer El-Gıfari Hz. Ömer b. Abdulaziz Hz. Ali Hz. Osman Hz. Ömer Hz. Ebubekir
117 TRL 180 TRL
 %  35
Bağdat Büveyhiler'in Eline Düşerken
Abbâsî Devleti, miladî X. yüzyılın ilk yarısında hayatî sorunlar yaşadı. Merkezî devlet zayıfladı, bölgesel yöneticiler özerk bölgeler ilan etmeye başladı. Merkezî devletin kontrolünde olan bölgelerde birtakım isyan hareketleri baş gösterdi. Olumsuz siyâsî gelişmeler yanında toplumsal ve ekonomik sorunlar da gün gittikçe arttı. Mezhebî ve ideolojik yapılanmalarda da pek çok ayrışma yaşandı. Ardı arkası kesilmeyen bu sosyo-politik sorunlar bir sarmal şeklinde devleti varlık kriziyle baş başa bıraktı. Sonuçta
26 TRL 40 TRL
 %  40
İslam Tarihi ve Medeniyeti Külliyatı; (160 Yazar - 20 Editör)
- Yirminin üzerinde editör ve 200'e yakın yazarın bir araya gelerek oluşturduğu İslâm Tarihi ve Medeniyeti Külliyatı 15 ciltten oluşan eser uzun bir çalışma neticesinde okuyucularıyla buluştu. - Bu alanda araştırma yapanlar için temel kaynak mahiyetini taşıyan eser 10 bin sayfadan oluşuyor. 250'ye yakın konu başlığı ile oldukça hacimli bir çalışma. Yazılar 200'e yakın harita, 1000'in üzerinde görsel ve onlarca tabloyla desteklenmiş. Her cildin sonunda kronoloji, dizin ve zengin bir kaynakça bulunuyor. -
900 TRL 1500 TRL
 %  35
Gelenekten Modernizme
Türkiye'de iki önemli yanlış hep yapılagelmiştir.İlimden, irfandan uzak halk, atasından tevarüseden hurafelerle örülmüş, bir dini, İslam sanarakhırsla sahiplendi...Buna mukabil kendini aydın sanan okur-yazartakımı, İslam'ın ne olduğunu araştıracakları yerdetopyekün dini reddetti.Batı'nın, dinden vazgeçerek bugünkü medeniyeteulaştığını idda etti.Böylece İslam'a bilmeden sahip çıkan halkla,İslam'ı, bilmeden reddeden aydınlar aynı cahilliğipaylaşmış oldular.Bu iki cehlin savaşıdır, Türkiye'de yüz elli yıldırsü
19.5 TRL 30 TRL
 %  35
Büyük Selçuklu ve Eyyübiler'de Siyaset Eksenli Sünni Faaliyetler
Hicri V. asır, siyasetin mezhep eksenli oluşturulduğu bir döneme denk gelmektedir. Bu asırda faaliyet gösteren Büyük Selçuklular ve onlardan kısa bir süre sonra tarih sahnesine çıkan Eyyûbiler'in Sünnî siyaseti birçok açıdan benzerlik göstermektedir. Büyük Selçuklular, Sünnî Abbâsî hilâfetine tehdit oluşturan İsmâîlî Fâtımî Devleti başta olmak üzere Şiî oluşumlarla mücadele etmiştir. Selçuklular'ın başlattığı bu mücadeleyi Eyyûbiler, Fâtımî hilâfetini yıkarak zirveye eriştirmiştir. Her iki devlet de tesis e
19.5 TRL 30 TRL
 %  25
Endülüs'ten İspanya'ya
Endülüs, Müslümanım diyen herkes için hem şevk hem de ibret kaynağıdır. Şevk kaynağıdır çünkü İspanya'ya M 711 senesinde İspanya'yı fetheden bir avuç Müslüman, tutuşturdukları ilim ve irfan meşalesiyle birkaç papaz dışında hemen hiç kimsenin okuma yazma bilmediği bu ülke üzerinde, bugün insaf sahibi hemen herkesin gıptayla baktığı parlak bir medeniyet kurmaya muvaffak olmuşlardır. Hayatın hemen her sahasını kapsayan bir medeniyet hamlesidir ki hakikat yerine hurafenin, ilmin yerine cehaletin hâkim olduğu v
22.5 TRL 30 TRL
 %  35
Hilafet'in Hikayesi
Bugüne kadar hilafet hakkında birçok kitap yazılmıştır. Söz konusu kitapların bir kısmında hilafet kurumu ya ideolojik çatışmaların konusu yapılmış ya da kurumla ilgili teorik bilgi verilmekle yetinilmiştir. Kuşkusuz geçmişte yapılan çalışmalarla, kitabımızın konusu arasında benzerlikler olması kaçınılmazdır. Bununla birlikte biz burada halifeliği, İslâm dünyasında ortaya çıkmış önemli bir kurumun tarihini anlatmak üzere ele alacağız. Burada amacımız hilafetin meşruiyetini tartışmak değil, kurumun tarihî s
22.75 TRL 35 TRL
Tükendi
 %  25
Emir Sultan Üç Kandil
Emir Sultan, Buhara'dan Anadolu'ya manevi bir güçle gelmiş, 17-18 yaşlarından itibaren Bursa'yı kendi vatanı bilmiş, İslam tarihinin hem ilimde hem de ahlakta büyük temsilcilerinden biri olmuştur. Ankara için Hacı Bayram-ı Veli, Konya için Mevlana, İstanbul için Eyüp Sultan ne ise Bursa için de Emir Sultan aynı değer ve güçtedir. Bir biyografik roman olan bu kitapta, Peygamber torunu Seyyid Şemseddin Muhammed'in Bursa'ya geldikten sonra nasıl Emir Sultan Hazretleri unvanını aldığını okuyacaksınız.
11.25 TRL 15 TRL
 %  31
Hikmet Ağacı İyi Müslüman Olmanın Yolları
İslam tarihinde sultânü'l-ulemâ ve şeyhülislâm lakaplarıyla anılan İzz bin Abdüsselâm'ın bu eserinde İslam medeniyeti ve ilim mirasının temel kavramlarından 'ihsan', konulara göre çeşitlendirilerek anlatılmakta ve Müslüman için iyiye giden yolların, hayatın her alanındaki zenginliği ortaya konmaktadır. Müellif konularını başlıklar hâlinde, ayet ve hadislerle ele alıp yeri gelince kısa açıklamalarla izah etmekte, dinin kaidelerinin hikmetleri ve fıkhî bağlantılarını kurmakta, Müslüman'ın sosyal hayatta uymas
37.95 TRL 55 TRL
 %  40
Sahabi Caban El-Kürdî & Tabii Meymun bin Caban; Hayat Hikayeleri ve Rivayetleri
Bu araştırma sahabi efendimiz Caban ve onun oğlu Meymun'un (r.a.) hayatları ve rivayetleri hakkında kapsamlı olarak hazırlanmış tek çalışma sayılır. Araştırmanın ayrıntılarından anlaşıldığı üzere, Caban ve oğlu Meymun (r.a.) takva, vera ve zühd sahibi kimselerdendi. Zira Ebu Halde'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: Malik bin Dinar'ın yanında olduğu sırada Meymun el-Kürdî'den duydum. Malik bin Dinar ona dedi ki: 'Şeyh, neden babasından bir şey nakletmiyor? Senin baban Resûlullah (s.a.s.) zamanına yetişti!'
15.6 TRL 26 TRL
 %  40
Müslümanlar ve Filistin Davası
Kardeşlerim size Hint Kıtası'nın bir sesi olarak sesleniyorum. Filistin'in işgal edilmesi üzerine tüm müslümanların olağanüstü bir hayat yaşamaları ve sürekli hazır olmaları gerekmekteydi. Yüce Allah'ın onlara helal kıldığı zevkleri bile kendilerine yasaklamaları gerekirdi. Zafer kazanan başarılı ordular tarihte hep böyle yaptı.
12 TRL 20 TRL
 %  30
21. Yüzyılda İslam'ın Dirilişi
Garaudy, bu eserinde okuruna şöyle sesleniyor: Sosyalizmin iflas ettiği, kapitalizmin de çöktüğü bu yüzyılımızda, insanlığı uçuruma yuvarlanmaktan kurtaracak tek çare, ilk insandan günümüze kadar gelen tek ve yegâne temel ilâhî din olan İslâm'ı yeniden şahlandırmaktır. İslâm, doğuşunun hemen ardından, bir yüzyıl içinde Pirenelerden Himalayalara kadar şimşek hızıyla yayıldı. Çünkü o ilk dönemde İslâm, karşılaştığı bütün halklara kucak açmış, bütün kültürleri bağrına basmış ve insanlar arasında adaleti tam an
12.25 TRL 17.5 TRL
 %  35
Ömerül Adil (Fütuhat, Evail ve İstikrar)
Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer (Şeyhân/Şeyheyn) Resûl-i Ekrem'i kendilerine örnek almaları ve ona sıkı sıkıya bağlı kalmaları, sadakatleri açısından sonraki dönemler için iyi birer rol model teşkil etmişlerdir. Her biri bir devlet başkanı olarak iki halife de dönemlerinde, büyük başarılara imza atmışlar ve istikrarı sağlamışlardır. Fitneye meydan vermemişlerdir. Takip eden dönemlerde ise iş başka şekil almıştır: Hz. Osman'a karşı başlatılmış olan büyük isyan ve daha sonra ortaya çıkan iç savaşlar nedeniyle İslam
10.4 TRL 16 TRL
 %  35
İslam'ın İlk Dönem Tarihi (6 Kitap)
İslamın İlk Dönem Tarihi, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırmanın 6 kitabından oluşan bir set. İlk dönem tarihimizi dinamik bir yorumla anlatan ve günümüz klasikleri arasında yer alan eserlerden oluşan bu set, tarihi farklı bir açıdan öğrenmek isteyenlere özel bir imkân sunuyor. Yayınlandıkları ilk günden bu güne kadar her seviyedeki okurun İslamî kültürüne önemli katkılarda bulunmuş olan İslam Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed, İslamî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence, İslamî Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad, Örnek Ha
99.45 TRL 153 TRL
 %  35
Yahudilik, Hrıstiyanlık ve İslam; Tez, Anti Tez ve Sentez
Bu çalışmanın amacı, din ve dinlerin gelişimi konusunda aklı karışık kişilere Tevrat (Yahudilik), İncil (Hristiyanlık) ve Kur'ân (İslâm) hakkında bir fikir vermektir. Ancak burada özellikle vurgulamak istediğimiz iki nokta vardır: İlk olarak aklı karışık kişilerle sadece din hakkında şüpheci bir tutuma sahip olan insanları değil, şüpheci olmayan insanları da (saf Müslümanlar) kastediyorum. Çünkü günümüzde en az şüpheciler kadar, saf Müslümanlar da dinler hakkında karmakarışık düşüncelere dalmışlardır. Kendi
11.7 TRL 18 TRL
 %  35
Peygamberin İzinde Dört Halife
İslâm Tarihi'ne damgasını vurmuş dört büyük şahsiyet: Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Hz. Peygamberin izinden bir milim bile ayrılmayan o dört adamın, daha doğrusu dört ermiş adamın Hulefâ-yi Râşidîn adını almasının sebepleri neydi? Çünkü onlar: Allah'ın rızasına ve dinin ulvi gerçeğine, İhlas ve samimiyetin derin sırrına, Peygambere sadakat ve bağlılığın tadına, Ümmet-i Muhammed'e şefkatin zirvesine, İslâm ümmetinin derdiyle dertlenmenin ruhsal genişliğine, İ'la-yı kelimetullah ülküsünün insanı yücelten ikl
48.75 TRL 75 TRL
 %  30
Guruba Yaklaşırken
Bugün bir saatliğine Rasülallah Efendimizi evimde misafir etseydim nasıl davranırdım? Dükkanıma giderken önümde Efendimiz yürüseydi ardında nasıl yürürdüm? Bulunduğum mecliste Nebiyy-i Ekrem Efendimiz de bulunsaydı nasıl otururdum? Efendimizin yaşadığı saadet devrinde yaşasam O'na hürmetim nasıl olurdu?... diyebilen ve bunları aziz hayatlarında uygulama fırsatını bulan, yatarken O'nun sevgisine bürünüp yatan, kalkınca O'nun gül kokusunu alma düşüncesiyle kalkan müminlere selam olsun...
17.5 TRL 25 TRL
Tükendi
 %  35
Nebevi Bir Eylem Davet
Davet, yolunu şaşırmışlara ilk yardım müdahalesidir Fıtratı bozulmuş duygu ve düşünce kodlarına fıtratını hatırlatmaktır Allah tarafından bağışlanan hayatı, Onun istediği hayat tarzına çevirmeye çağrıdır Davet bir hayattır, bir sebattır ve nebevi bir sanattır Hayat devam ettiği sürece davet de devam eder İslami davet, itikadi ve ibadi bir zorunluluktur İmani bir gerekliliktir Ne bir faraziye ne de bir fantezidir Farzlardan bir farzdır Hatta farzların farzı diyebileceğimiz bir farzdır Davet gelip geçici bir
7.22 TRL 11.11 TRL
Tükendi
Toplam 243 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1